Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wolny obszar celny

Jak opodatkować podatkiem VAT zakup na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2003 r. (wpływ do tut. organu 03.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zakupu na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 1 ...

Czy w świetle art. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym sprzedaż towarów do wolnych obszarów celnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jak sprzedaż krajowa.

Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm. ) przez eksport towarów należy rozumieć - potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (...). Zgodnie z dyspozycją § 64 ust. 1 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wyko ...

Czy zakup towaru z Brazylii od firmy Włoskiej, na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie należy uznać za import towarów, z tytułu którego na podstawie dokumentów odprawy celnej istnieje prawo do odliczenia zapłaconego podatku VAT?

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Definicja ta kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną czyli przywóz towaru. Nie ma tu znaczenia cel przywozu, stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu. Jeśli towar zos ...Zakres zasad opdatkowania podatkiem od towarów i usług nabytych na terenie Niemiec oraz w obszarze wolnocłowym towarów, które przekazała w formie prezentów swoim klientom.

Zgodnie, z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka nabyła w maju 2004r. od dostawcy zagranicznego na terenie Niemiec oraz w obszarze wolnocłowym towary, które przekazała w formie prezentów swoim klientom. Wartość przekazanych prezentów dla jednej osoby przekroczyła 50,00 PLN. Zarówno dostawca jak i nabywca są podatnikiem VAT. Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o k ...

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usług świadczonych przez niemiecką firmę na terenie wolnej strefy celnej w Hamburgu polegających na pobieraniu oraz zwalnianiu z opłat, rozładunku, składowaniu oraz załadunku towarów przywiezionych spoza Unii, jak również wystawianiu dokumentów transportowych oraz celnych, które to usługi są na podstawie odrębnych przepisów prawa niemieckiego zwolnione z tego podatku w Niemczech.

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usług świadczonych przez niemiecką firmę na terenie wolnej strefy celnej w Hamburgu polegających na pobieraniu oraz zwalnianiu z opłat, rozładunku, składowaniu oraz załadunku towarów przywiezionych spoza Unii, jak również wystawianiu dokume ...

Czy w przypadku przywozu towarów pochodzących z państw spoza wspólnoty na skład celny położony w Polsce i późniejszego ich wywozu bez wprowadzenia na polski (wspólnotowy) obszar celny, usługa transportowa dotycząca tego towaru, wykonana na terenie Polski przez przewoźników zagranicznych nie zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i według jakiej stawki ?

Zgodnie z art. 29 ust.17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy na podstawie odrębnych przepisów wartość usługi zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę. Zasadą jest zatem, ...

Czy sprzedaż towaru znajdującego się w składzie celnym, w stosunku do którego nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście, stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Podatnika (...) z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 08.10.2003 r.), wyjaśnia co następuje: Skład celny, wolny obszar celny oraz skład wolnocłowy według ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w zakresie stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % przy dostawie towaru do wolnego obszaru celnego. Jak wynika z przedstawionego opisu, towar zakupiony jest na terytorium Polski lub innego kraju UE i dostarczany do wolnego obszaru celnego w celu eksportu poza obszar celny Wspólnoty. Zdaniem Strony dostawa towaru do wolnego obszaru celnego spełnia warunki, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym powinna być opodatkowana stawką 0 %.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie -biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny postanawia: uznać stanowisko Str ...

Generowanie strony w 40 ms