Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż przedsiębiorstwa

Czy do sprzedaży przedsiębiorstwa, pomimo wyłączenia z przedmiotu sprzedaży części jego należności i zobowiązań, jakie powstały do dnia zawarcia transakcji, które nie są niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa, spółka z o.o. będąca jego właścicielem winna zastosować art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) jej przepisów nie stosuje się do sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia przedsiębiorstwa, wobec czego o wyłączeniu tej czynności z przepisów ustawy decydują przesłanki w ...

Czy sprzedaż pawilonu handlowego wchodzącego w skład masy upadłości jest czynnością, do której stosuje się zwolnienie z podatku od towarów i usług stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia interpretację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 15 stycznia 2004 r., nr PP-443/IN/56/BT/03 w zakresie określonym poniżej - w celu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym. Pismem z dnia 19 grudnia 2003 r. Syndyk Masy U ...

Czy sprzedaż przedsiebiorstwa będącego w upadłosci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zakresem sprzedaży objęte są jedynie aktywa przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłosci. W skład sprzedaży nie wchodzą pasywa, gyż zgodnie z art. 113 § 2 prawa upadłościowego nabywca przedsiębiorstwa nie odpowiada za długi upadłego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 11 poz. 50 z późn. zm.) sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu ( oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans nie podlega przepisom tej ustawy.Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) przedsiębiorstwem jest zespół składn ...

Czy sprzedaż zakładu produkcyjnego należy uznać za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? Czy przychód z tej sprzedaży jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy wartość przejętych przez nabywcę zobowiązań związanych wyłącznie z prowadzeniem zakładu produkującego opakowania należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej wspólników spółki ? Jeśli tak, to czy jest również przychodem z działalności gospodarczej , o ile jest w ogóle przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przejęcie przez nabywcę zobowiązania do uiszczania rat leasingowych ( leasing operacyjny ) i obniżenie ceny sprzedaży o kwotę należnych do końca umowy rat ? Jak ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu dokonania transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie sporządzającej samodzielnie bilansu , a w szczególności czy kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość zbytych aktywów netto tj. wartość nabycia środków trwałych pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne , wartość w cenie nabycia towarów, surowców, produktów i półproduktów, przekazane środki zgromadzone na rachunku bankowym i należności? Jaką stawką podatku należy opodatkować przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą do dnia 20 stycznia 2004 r. złożyliśmy wnioski o rozliczanie się z podatku dochodowego wg stawki 19%, czy taką stawkę należy również zastosować do przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Czy „ wartość firmy ”, o której mowa w art.22 g ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta w cenie zbywanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest przychodem z działalności gospodarczej ? Czy w tym przypadku występują koszty uzyskania tego przychodu , czy też przychód ten jest w całości dochodem z tego źródła ?

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie jest odrębnym źródłem przychodu zdefiniowanym w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm. ). Sprzedaż przedsiębiorstwa oznacza zbycie składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskany z tej sprzedaży przychód należy zaliczyć do wymieni ...

Czy od zakupu zorganizowanego samobilansującego się przedsiębiorstwa należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 12 marca 2004 r. dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych od zakupu zorganizowanego samobilansującego się przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą m.in. budynek motelowo-restauracyjny, pawilon han ...

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym syndyk dokonuje sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego łącznie z towarami handlowymi. Wątpliwości syndyka budzi konieczność dokonania korekty podatku VAT, który został odliczony w związku z zakupem tychże towarów handlowych. Zdaniem syndyka zwrot podatku VAT odliczonego z tytułu zakupu towarów handlowych w sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa wraz z tymi towarami nie następuje w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa przez syndyka jest to bowiem wypadek losowy wynikający z ogłoszenia upadłości firmy.

Istota podatku od towarów i usług opiera się m.in. na zasadzie odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu towaru lub usługi, jeżeli towar ten lub usługa zostaną wykorzystane do realizacji czynności opodatkowanej tym podatkiem. Zasadę tę wyrażają przepisy art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 2 i art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz ...

Czy w przypadku sprzedaży całego przedsiębiorstwa należy skorygować podatek naliczony od zakupu zapasów, towarów handlowych, które dotychczs nie były wykorzystywane w działaności

W odpowiedzi na pytanie Spółki z dn. 13.11.2003r. (wpływ 15.11.2003r.) czy w przypadku sprzedaży całego przedsiębiorstwa należy skorygować podatek naliczony od zakupów zapasów, towarów handlowych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje, że stanowisko Spółki zawarte w p ...

W zakresie podatku od towarów i usług. W szczególności Spółka zwróciła się o: 1) potwierdzenie, że w wyniku umowy z dnia 8 września 2003 r. – Warunkowej Lokalnej umowy Sprzedaży dotyczącej sprzedaży i kupna zakładów Sp. z o.o. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), 2) czy też przedmiotem tej umowy jest sprzedaż poszczególnych składników majątkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia interpretację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2003 r., nr PP-4431 /21 /AZ/03 w zakresie określonym poniżej - w celu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym. Pismem z dnia 17 listopada 2003 r. Pełnom ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 19.02.2004 r. interpretacji znak: PUS.II/443/20/2004 w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: W skierowanym do Naczelni ...

Strona zamierza dokonać transakcji sprzedaży, której przedmiotem będą następujące składniki majątku: a) udział w prawie użytkowania wieczystego i udział w prawach związanych z użytkowaniem wieczystym (w prawie własności budynków na tym gruncie wzniesionych i urządzeń związanych z użytkowanym gruntem), b) środki pieniężne i zobowiązania wobec najemców lokali galerii handlowej, wynikające ze złożonych zabezpieczeń. Wraz z powyższymi składnikami na Nabywcę przejdą także prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni handlowych. Nabywca nie przejmie natomiast pracowników Sprzedającego. W rezultacie dokonania powyższej czynności prawnej Nabywca i Sprzedawca staną się współużytkownikami wieczystymi nieruchomości w częściach ułamkowych i współwłaścicielami budynku Centrum Handlowego. W związku z powyższym: 1.Czy sprzedaż Galerii Handlowych w opisanym powyżej stanie faktycznym należy traktować jak sprzedaż przedsiębiorstwa, czy też sprzedaż poszczególnych składników majątkowych? 2.Czy sprzedaż Wydzielonych Galerii Handlowych będzie podlegała podatkowi VAT? 3.Czy sprzedaż Niewydzielonych Galerii Handlowych będzie podlegała podatkowi VAT, czy też podatkowi od czynności cywilnoprawnych? 4.Przy założeniu, że sprzedaż Wydzielonych i Niewydzielonych Galerii Handlowych jest opodatkowana podatkiem VAT, jaka powinna być podstawa opodatkowania podatkiem VAT? 5.Czy wydzielenie odrębnej własności Galerii Handlowych w wyniku wspólnego działania Nabywcy i Sprzedawcy jako współwłaścicieli dokonane po zawarciu umowy sprzedaży może w jakikolwiek sposób wpłynąć na opodatkowanie sprzedaży Galerii? 6.Czy podatek naliczony przy sprzedaży galerii handlowych (podlegających VAT) będzie podatkiem naliczonym podlegającym bezpośredniemu zwrotowi na rzecz Nabywców w trybie art. 21 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego, odpowiadając na pisemne zapytanie dotyczące zakresu stosowania prawa podatkowego, informuje że:1. Sprzedaż w opisanych wyżej okolicznościach będzie sprzedażą poszczególnych składników majątkowych, a nie sprzedażą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55sup1; ...

Generowanie strony w 15 ms