Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organizacje

Czy w rozliczeniu 2003 roku w zeznaniu PIT – 37 dla podatku dochodowego od osób fizycznych mogę skorzystać z odliczenia w ramach obowiązujących limitów z tytułu dokonania darowizny na rzecz Stowarzyszenia ....... z siedzibą w ..........? Stowarzyszenie to uzyskało status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873). Taki status Stowarzyszenia wynika ze stosownego postanowienia właściwego sądu rejestrowego i zapisów w rejestrze stowarzyszeń

Jak wynika z art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 roku podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 (roczne zeznanie podatkowe dla podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym zeznanie podatkowe PIT – 37, które zamierza zło ...


Jakie korzyści i ograniczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ?

W związku z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej z dnia 16.03.2004 (wpł. do Urzędu – 19.03.2004 r.) w sprawie korzyści i ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) dotyczących ochotniczych straży pożarnych Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podst. art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa?

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 22 ust. 1 stanowi, iż „Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogła ...

- dotyczy odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa.

Stosownie do art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie wniosła w dniu 30.03.2004 r. do Izby Skarbowej w Olsztynie zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa. Izba Skarbowa w Olszt ...

Według jakiej stawki należy opodatkować czynności: przygotowywania grobów ziemnych do pochówku, odprawiania nabożeństw żałobnych w kaplicy cmentarnej, chowanie zmarłych do grobów przy astyście księży, administrowanie grobami.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 22.07.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 23.07.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 07.09.2004 r. wyjaśnia co następuje: Podatnikami w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca ...

Czy usługi świadczone przez spółkę polegające na szeroko podjętej pomocy dla swoich członków w formie doradztwa prawnego, organizowania promocji i reklamy oraz prowadzenia centrali radio-taxi są zwolnione, czy też podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz, czy w przedmiotowej sprawie ma znaczenie, że są one świadczone dla kierowców będących jednocześnie wspólnikami spółki?

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa taksówkowego prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. jest między innymi działalność taksówek osobowych. Z przedłożonych umów wynika, iż spółka zawarła umowy o świadczenie usług przewozowych z dwoma rodzajami grup kierowców, tj. osobami, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób - taksówkami osobowymi bę ...

Czy przekazanie środków finansowych przez organizację zawodową na rzecz nowotworzonej organizacji zawodowej spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004r., wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą. Mając na uwadze powołany ...

Czy usługi konserwacji szlaków turystycznych, wykonywane przez organizację członkowską, są zwolnione z podatku VAT?

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik jest organizacją członkowską, która na zlecenie Miasta świadczy usługi konserwacji szlaków turystycznych. Działalność taką ma zapisaną w statucie. W związku z powyższym, zdaniem podatnika, świadczenie ww. usługi winno być zwolnione z podatku VAT jako wymienione w poz. 10 lub 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o p ...

Jaka jest stawka podatku VAT właściwa dla odpłatnie świadczonych na rzecz członków zrzeszenia usług doradztwa podatkowego i prawnego, zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 74.1?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2005 r. (data wpływu do US 14.02.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 07.03.2005 r. (data wpływu do US 09.03.2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stawki poda ...

Generowanie strony w 7 ms