Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: masa upadłościowa

Czy sprzedaż pawilonu handlowego wchodzącego w skład masy upadłości jest czynnością, do której stosuje się zwolnienie z podatku od towarów i usług stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia interpretację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 15 stycznia 2004 r., nr PP-443/IN/56/BT/03 w zakresie określonym poniżej - w celu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym. Pismem z dnia 19 grudnia 2003 r. Syndyk Masy U ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym bank ma prawo żądać od Syndyka masy upadłościowej faktury za przekazane przedmioty zastawu i przewłaszczenia z masy upadłościowej (kto jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT – Syndyk czy kredytobiorca) ?

Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz inne czynności zrównane ze sprzedażą. Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu bankowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje w momenc ...

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa w skład którego wchodzą następujące składniki: grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, zapasy magazynowe, produkcja w toku, dokumentacja techniczna, dokumentacja handlowa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy wraz z nimi nie zostaną sprzedane należności i zobowiązania, udziały i akcje, nieruchomości, maszyny i urządzenia zlokalizowane pod innym adresem, dzierżawione innym podmiotom gospodarczym, mieszkania zakładowe i ośrodek wczasowy?

Zgodnie z art. 55.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2. własność nieruchomo ...

Jakie warunki należy spełnić do rozszerzenia zakresu zwrotu różnicy podatku na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, ponad kwotę wynikajacą z art. 21 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 29.05.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 05.06.2003 r.) wyjaśnia co następuje. Artykuł 21 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ...

Syndyk zamierza w trybie przetargowym sprzedać w całości przedsiębiorstwo upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy w świetle art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług transakcja taka nie podlega przepisom ustawy o podatku VAT?

Strona wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydział Gospodarczy została ogłoszona upadłość Spółki. Syndyk masy upadłości, działając na podstawie art. 316 i następnych ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535), po uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza, zamierza w trybie przetargo ...

Czy umowa sprzedaży przedsiębiorstwa w upadłości będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.01.2005 r. złożonego przez pana Bernarda S., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dn ...

Czy opisanej sytuacji nastąpi utrata praw do ulgi budowlanej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 7.06.2005r. (data nadania 4.06.2005r., uzupełniony dnia 17.06.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej inte ...

Czy na gruncie przepisu art. 120 § 3 Prawa upadłościowego nabywca składników majątku (nieruchomości) odpowiada wyłącznie za zaległości w podatku od nieruchomości, czy też jego odpowiedzialność kształtowana jest w myśl przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 września 2004 r. o zakresie stosowania art. 120 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 1991r. Nr 118, poz. 512 ze zm. ...

W dniu 13 marca 2001 r. została ogłoszona upadłość spółki. W dniu 07 maja 2001 r. Sędzia Komiasarz wyraził zgodę na prowadzenie działalności kolejno do dnia 12 czerwca 2001r. i 31 grudnia 2001r. Sąd postanowieniem z dnia 21.12.2004 r. umorzył postępowanie upadłościowe. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że syndyk masy upadłości miał obowiązek składania deklaracji VAT-7.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędach skarbowych deklaracje podatkowe za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.Biorąc pod uwagę powyższy przepis oraz przedstawiony stan ...

czy opisane we wniosku przekazanie nieruchomości do masy upadłości, wymaga korekty wystawionych faktur VAT dokumentujących sprzedaż z 2002 i 2003r.?

Jak wynika ze złożonego wniosku w 2002r. 2003r. pomiędzy Podatnikiem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą X, a Spółką z o.o. Y zostały zawarte dwie umowy kupna – sprzedaży nieruchomości zabudowanych. Powyższe czynności udokumentowane zostały aktem notarialnym. Umówiona cena obejmowała 22% podatek VAT. Nabywający -przedsiębiorstwo Y zobowiązało się do uiszczenia ceny zakupu ...

Generowanie strony w 14 ms