Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jednorazowe opodatkowanie

1. Art. 1 - art. 17 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy są niezgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Art. 18 ustawy wymienionej w pkt 1 jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3, art. 51 ust. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji. 3. Art. 1 - art. 18 ustawy wymienionej w pkt 1 są nierozerwalnie związane z całą ustawą.

I 1. Prezydent RP zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów przedłożonej mu do podpisu 9 października 2002 r. ustawy z dnia 26 września 2002 r. o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy, zwanej dalej "ustawą abolicyjną". Skłoniły go do tego okoliczności j ...

Czy kupiona w efekcie konkursu nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to jaka wartość nagrody winna być opodatkowana: cena rynkowa towaru, czy ta, po jakiej zwycięzca konkursu ją nabył? Z założenia będzie to wartość niższa od ceny rynkowej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Jakim podatkiem powinno być opodatkowane odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, przy czym dochód z tego tytułu dotyczy osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej. Jednocześnie prosi o podanie stawki, terminu odprowadzenia zaliczki na podatek oraz terminu i rodzaju formularza zeznania na którym należy dokonać rozliczenia.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając stanowisko Wnioskodawcy przedstawion ...

Wyłączenie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży pojazdu otrzymanego w drodze darowizny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 33 ms