Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: towar wybrakowany


Czy usługa magazynowania zareklamowanego, wadliwego towaru wykonana przez odbiorcę- zagranicznego kontrahenta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy też powinna być udokumentowana notą obciążeniową?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje : Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka zakupiła na terenie Polski od firmy „AA” ...

Za jaki okres można dokonać korekty faktury wystawionej na darowiznę towaru ?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie udzielonej Spółce z o.o., przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie pismem z dnia 13 maja 2004 r. Nr PP/44/KO/390/2004. Ww. in ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i spedycyjnych. W okresie do dnia 30.04.2004 r. w trakcie przewożenia papierosów zamoczeniu uległ przewożony towar. Podatnik zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi uszkodzonego towaru. Czy właściciel towaru powinien Podatnika obciążyć wartością netto uszkodzonego towaru, czy wartością brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) na podstawie faktury VAT, czy też noty księgowej?

Podstawowe regulacje dotyczące zasad odpowiedzialności oraz ustalania wysokości odszkodowania zawarte są w kodeksie cywilnym, który wyróżnia m.in. odpowiedzialność wynikającą zwykle z umowy łączącej strony. Zarówno w obowiązującej do dnia 30.04.2004 r. ustawie z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym , jak i w przepisach wykonawczych do ww. ustawy brak było uregulo ...

Czy wartość komisyjnie zlikwidowanych towarów handlowych (zepsutych lub przeterminowanych) pozostałych po zlikwidowanej działalności gastronomicznej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 12.01.2005 r. (data wpływu: 13.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego ...

Jak powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług rekompensaty otrzymywane od dostawcy z tytułu sprzedaży produktów niewłaściwej jakości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2004 r. (wpływ: 4.10.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług rekompensaty otrzymywanej od dostawcy z tytułu sprzedaży produktów niewłaściwej jakości, uprzejmie wyjaśnia: Zapła ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość reklamowanych przez odbiorców wadliwych towarów, ktore nie nadają się do naprawy i są przeznaczone do przemiału lub wyrzucenia ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 24.03.2005 r. ( data wpływu23.03.2005r.) w zakresie podatku dochodowego od osó ...

Co oznacza wystawienie faktury w terminie, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

W jaki sposób należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zlikwidowane wyroby gotowe, wyprodukowane w latach wcześniejszych i nie nadające się do sprzedaży z powodu ich uszkodzenia?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 22.07.2005 r. Nr PDI/415/1/36/7/2005, postanawiające uznać za prawidłowe stanowisko Podatn ...

Dotyczy identyfikacji czynności polegającej na wysyłce nowych towarów w miejsce towarów wadliwych lub brakujących do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 19.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wars ...

Generowanie strony w 48 ms