Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadmierny ubytek


Czy podatek akcyzowy, który nie został wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatek nieuznawany za koszty uzyskania przychodów, może stanowić składnik kosztów uzyskania w działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14 a) § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Żarach, odpowiadając na pytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia (data wpływu do Urzędu), uprzejmie informuje: Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi sprzedaż gazu propan-butan do tankowania pojazdów, płacąc od uzyskanych pr ...

Spółka (Przewoźnik) uruchomiła procedury rozliczania niedoborów transportu. Niedobory do wysokości 0,5% ilości wydanego paliwa do przewozu rozlicza się jako koszty pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem, pozostała wartość stanowi koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. Spółka prosi o potwierdzenie prezentowanego stanowiska.

Wnioskująca prowadzi działalność w zakresie towarowego transportu drogowego paliw. W oparciu o uchwałę Zarządu z dnia 24.06.2002r. (wraz z załącznikami) Spółka uruchomiła procedury rozliczania niedoborów stwierdzonych podczas transportu. W piśmie z dnia 10.02.2005r. Wnioskująca informuje, iż przewozy na rzecz głównego kontrahenta wykonywane są na podstawie umów handlowo-przewozowych, zawieranych k ...

Czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może ustalone normy ubytków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Firma, posiadająca osobowość prawną prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gazu płynnego, służącego do tankowania pojazdów samochodowych. Podczas przyjmowania, sprzedaży i magazynowania gazu powstają znaczne ubytki spowodowane okolicznościami, na które firma nie ma wpływu. Ponadto firma w ramach ...

Czy stanowisko podatnika w sprawie rozliczenia na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych ubytków występujących przy handlu olejami napędowymi jest prawidłowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 11.05.2005 r., który wpłynął w dniu 16.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...

Czy przedstawiona przez Spółkę metodologia rozliczania ponadnormatywnych ubytków powstałych z tytułu transportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paliw ciekłych w tym gazu skroplonego) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest prawidłowa.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 29.12.2006r. (data wpływu do Urzędu – 03.01.2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 05.01.2007r. oraz z dnia 17.01.2007r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Czy rozliczanie narastająco za okresy roczne ponadnormatywnych ubytków paliw ciekłych, w tym gazu skroplonego powstałych podczas ich produkcji, przyjęcia, wydania oraz magazynowania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest prawidłowe.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 29.12.2006r. (data wpływu do Urzędu – 03.01.2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 05.01.2007r. oraz z dnia 17.01.2007r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Czy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów tylko strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.06.2007 r. uzupełnionego dnia 03.07.2007 r. w sprawie wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stwierdza, że prz ...

Spółka powinna w celu określenia wysokości dopuszczalnych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych, których wartość może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów posiadać wydaną decyzję właściwego naczelnika urzędu celnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych niedoborów wyrobów akcyzowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 56 ms