Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszt produkcji


Pytanie Spółki dotyczy kwestii w jaki sposób przyporządkować do poszczególnych miesięcy roku podatkowego koszty związane z produkcją i dystrybucją ciepła oraz koszty ogólne prowadzonej działalności.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest produkcja i dystrybucja ciepła oraz zarządzanie infrastru ...

czy zużyte uszlachetniacze - składniki stopowe, których zużycia nie można określić przed wykonaniem procesu technologicznego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż kontrahent chce zlecić usługowe wykonanie przetopu wiórów aluminiowych do postaci stopu aluminium. Do wykonania powyższej usługi muszą być zużyte uszlachetniacze stopowe, których zużycia nie można określić przed wykonaniem procesu technologicznego - czy w takim przypadku zużyta ilość uszlachetniaczy będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. Na podst ...


Czy koszty, których nie można przypisać do konkretnego przychodu stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia a koszty, które można powiązać z konkretnym przychodem stanowią koszt uzyskania przychodu w tym okresie rozliczeniowym, w którym powstał przychód?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty, których nie można przypisać do konkretnego przychodu stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia a kosz ...

1) czy w sytuacji jednoznacznego związku kosztów właściwego ustawienia liniiprodukcyjnej z wyprodukowaniem opakowań sprzedawanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jednoczesnym brakiem przeszkód z późniejszym przypisaniem danych kosztów ustawienia linii produkcyjnej do właściwej partii opakowań, poprawne jest stosowanie zerowej stawki VAT do kosztów ustawienia linii produkcyjnej, którymi to kosztami X obciąża kontrahenta na podstawie odrębnej faktury? 2) czy w sytuacji jednoznacznego związku kosztów związanych z prawidłowymustawieniem linii produkcyjnej (będących de facto kosztami wytworzenia "pierwszego" opakowania) z wyprodukowaniem całej serii opakowań sprzedawanych następnie w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jednoczesnym brakiem przeszkód formalnych w późniejszym przypisaniu kosztów wytworzenia "pierwszego" opakowania do właściwej partii opakowań, poprawne jest stosowanie zerowej stawki V AT do kosztów wytworzenia "pierwszego" opakowania, którymi to kosztami X obciąża kontrahenta na podstawie odrębnej faktury? 3) Spółka dąży do osiągnięcia sytuacji, w której wystawiana jest jedynie jednafaktura, na której wyodrębnione są wartości jednostkowe wyprodukowanych opakowań oraz wartości odnoszące się do kosztów ustawienia linii produkcyjnej dla danych opakowań. Czy wystawianie jednej faktury zawierającej wyodrębnione wartości odnoszące się do kosztów ustawienia linii produkcyjnej pozwoli na stosowanie stawki właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli O%? 4) Spółka dąży do osiągnięcia stanu, w którym wystawiana jest jedynie jedna faktura,na której wyodrębnione są wartości jednostkowe wyprodukowanych opakowań oraz tzw. wartość wyprodukowania "pierwszego opakowania", na którą to wartość składają się koszty ustawienia linii produkcyjnej. Czy wystawianie jednej faktury zawierającej wyodrębnioną tzw. wartość wyprodukowania "pierwszego opakowania" pozwoli na stosowanie stawki właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli 0%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005r. Nr 8 póz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005 (data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji art. 42. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 póz. 535 z późń. zm.) Naczelnik Tr ...

Czy w stacji telewizyjnej-nadawcy programów telewizyjnych stanowią koszty produkcji serwisów informacyjnych i są kosztem uzyskania przychodów wydatki na zakup ubiorów, dodatków dla prezenterów i dziennikarzy, kosmetyków oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych?

P O S T A N A W I A Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy powinien naliczać należny podatek od towarów i usług z tytułu otrzymanej z Niemiec faktury za przygotowanie produkcji. Zdaniem Wnioskodawcy w wyżej opisanej sytuacji nie ma podstawy prawnej do naliczania należnego podatku VAT.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 oraz art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2005 r. Nr PPII/443/1/259/315/05 wydane na wniosek Sp. z o. o. w sprawie udzielenia pisemnej inte ...

Czy zużyty do napełniania wanien cynk podczas pierwszego uruchomienia wpisać jednorazowo w koszty uruchomienia procesu technologicznego, czy zgodnie z przepisem art.22 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. rozliczyć w czasie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim po analizie wniosku z dnia 03.08.2006 r. o interpretację przepisów prawa podatkowego p o s t a n o w i łuznać przedstawione stanowisko za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e ...

Czy Spółka będzie mogła zaliczyć wartość zapasów potrzebną do utrzymania ciągłości produkcji do kosztów uzyskania przychodu już w roku ich poniesienia?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w związku z trudnościami w pozyskiwaniu surowców do produkcji betonu towarowego oraz elementów betonowych Spółka zmuszona jest, dla zachowania ciągłości produkcji, do zwiększenia zapasów magazynowych (głównie takich jak: żwir, piasek, cement). Z rozeznania przedsiębiorstwa trudności te wynikają z wyczerpywania się tych surowców (żwir, pias ...

Generowanie strony w 7 ms