Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rzeczoznawstwo

Jaka jest prawidłowa stawka podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług rzeczoznawstwa wykonywanych na rzecz nierezydenta niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 24.11.2003r, uzupełnionym pismem z dnia 08.12.2003r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 09. ...

Ze złożonego podania wynika, że prosi Pan o udzielenie informacji o zakresie stosowania art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a mianowicie, czy zgodne jest z tym przepisem opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług rzeczoznawstwa majątkowego (wycena szacunkowa nieruchomości i ruchomości) świadczonych na zlecenie komorników sądowych oraz sądów powszechnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w złożonym zapytaniu wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług rzeczoznawstwa majątkowego. Usługi te świadczy Pan na rzecz osób fizycznych, oraz na rzecz osób prawnych, w tym na zlecenie komorników sądowych oraz sądów powszechnych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gosp ...

Ze złożonego przez Panią pisma wynika iż prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rzeczoznawstwa w zakresie doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt a także związanym ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstw rolnych. Prosi Pani o udzielenie odpowiedzi czy prowadzona działalność podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust 10 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwolnień od podatku od towarów i usług nie stosuje się wobec podatników świadczących usługi rzeczoznawstwa. Przepis ten ma decydujące znaczenia w zakresie opodatkowania powyższych usług. Wyjątek od zasady opodatkowania usług rzeczoznawstwa b ...

Czy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym usługi rzeczoznawstwa, oględzin i wyceny szkody, wykonywane poza terytorium RP przez podmiot zagraniczny, na rzecz Podatnika mającego siedzibę w Polsce?

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21 ust. 1 ww. ustawy o podatku do ...

Czy dla świadczenia wymienionych usług właściwa jest stawka podatku VAT 0% w oparciu o przepis § 62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czy też właściwe jest zwolnienie z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT?

Podatnik podatku od towarów i usług - w ramach umowy zawartej w 2003 r. z kontrahentem mającym siedzibę w Hiszpanii - świadczy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej usługi w zakresie koordynacji projektów partnerskich polsko-hiszpańskich. Zadania powyższe finansowane są ze środków pomocowych, przyznanych na mocy umowy między Rządem Hiszpanii a Komisją Europejską - Międzynarodowej Fundacji Iberoamery ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi kancelarii patentowej wykonane na rzecz nierezydenta, czy fakturę na ww. usługi można wystawić w walucie EURO?

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Minister Finansów w § 64 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) rozs ...

Czy możliwe jest korzystanie ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w sytuacji, gdy przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest świadczenie usług rzeczoznawstwa samochodowego?

Art. 14 ust. 10 ustawy o VAT stanowi, że pewne grupy podatników nie mają prawa wyboru zwolnienia od VAT niezależnie od wielkości swoich obrotów. Zgodnie regulacją zawartą w tym przepisie zwolnień, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, nie stosuje się do podatników określonych w art. 5 ust. 2, do importu towarów i usług oraz podatników: 1) sprzedających: a) wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tyc ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować wykonywane na rzecz nierezydentów usługi w zakresie doradztwa gospodarczego, telemarketingu, księgowe, przetwarzania danych i dostarczania informacji?

Zgodnie z § 64 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 268 ze zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się do m.in. następujących usług: c) w zakresie rzeczoznawstwa d) reklamowych e) księgowych i innych podobnych usług, j ...

Czy podatnicy podatku od towarów i usług powinni wystawiać faktury w przypadku sprzedaży usługi rzeczoznawstwa wykonywanej na rzecz sądów i prokuratorów?

Zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08.stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zw. dalej ustawą o VAT, podlega świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2 (zwolnienie przedmiotowe), natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT stanowi, iż zwalnia się od podatku od towarów i ...

Czy usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.30.15-00.00. nadal korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 24 maja 2004 r., które wpłynęło do organu podatkowego w dniu 27 maja 2004 r., przedstawił Pan następujący s ...

Generowanie strony w 8 ms