Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: egzekucja

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o przez udziałowca tej spółce w drodze egezekucji komorniczej jest przychodem z tyt. odpłatnego zbycia udziałów w spółce w myśl art. 44 ust. 8 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) obligującym podatnika do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składania deklaracji PIT-13?

Jak z przedstawionej przez Panią sprawy wynika, posiadała Pani udziały w spółce z o.o, które spółka ta nabyła w wyniku egzekucji komorniczej na mocy wyroku sądowego, gdyż miała wobec Pani roszczenie. Ponadto wyjaśniła Pani, iż od uzyskanego dochodu regulowany jest w ratach u poborcy skarbowego podatek dochodowy i złożona została deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałó ...

Jak należy udokumentować i rozliczyć VAT w związku ze sprzedażą samochodu w trybie egzekucji sądowej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 02.01.2004r.(data wpływu 26.01.2004 r) w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej sposobu udokumentowania i rozliczenia należnego podatku VAT od czynności sprzedaży dokonywanej w trybie egzekucji Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu wyjaśni ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prawomocnym wyrokiem z dnia 11 czerwca 2003 r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy zasądził od Spółki z o.o. na rzecz pracownika kwotę 36.000 zł wraz z należnymi odsetkami z tytułu wynagrodzenia za pracę. W oparciu o ten tytuł egzekucyjny egzekucję prowadzi komornik sądowy. W toku prowadzonej egzekucji, komornik sądowy zajął i sprzedał należące do Spółki mienie, zaś z uzyskanej ceny, po dokonaniu podziału wypłacił pracownicy kwotę 2.472 zł . Pracownica po otrzymaniu tej należności zwróciła się do pracodawcy o odprowadzenie od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W ocenie Spółki pracodawca nie jest obowiązany odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od uzyskanej w trybie egzekucji kwoty wynagrodzenia gdyż pracodawca traci, zdaniem Spółki, przymiot „płatnika„ zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu przepisu art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr. 14, poz. 176 z późń. zm.). Spółka informuje, że Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz pracownika wynagrodzenie brutto. Spółka ma wątpliwości, czy w tym zakresie komornik może być płatnikiem w rozumieniu powyższego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie Spółka stwierdza, że wynagrodzenie za pracę wyegzekwowane w toku egzekucji i wypłacone pracownikowi nie jest objęte zwolnieniem przedmiotowym z art. 21 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powoduje to, że należność ta jest objęta obowiązkiem podatkowym, który nie spoczywa na pracodawcy, ale na pracowniku jako osobie dysponującej całą wyegzekwowaną należnością z tytułu wynagrodzenia za pracę ( brutto). Podstawę takiego obowiązku po stronie pracownika stanowi według Spółki przepis art. 40 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że zaległe wynagrodzenie zostało wypłacone pracownikowi w trybie komorniczej egzekucji. W związku z powyższym informuję, że na Spółce jako pracodawcy, w omawianym przypadku, nie ciążą obowiązki płatnika. W świetle art. 31 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyznaczającego zakres obowiązków zakładów pracy jako płat ...

Komornik sądowy jako płatnik podatku od towarów i usług.

Bank zawarł umowę kredytu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (podatnikiem VAT) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne. Zabezpieczeniem spłaty kredytu było m.in. ustanowienie zastawów rejestrowych. Następnie Bank dokonał wypowiedzenia umowy kredytu i zwrócił się z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego, celem odzyskania należności. Komornik ...

Czy przy dostawie towarów w trybie egzekucyjnym, gdy właścicielem tych towarów jest osoba fizyczna nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług lub osoba zagraniczna i nieznana, organ egzekucyjny stosuje opodatkowania tych towarów podatkiem od towarów i usług i wystawia w imieniu tych osób faktury VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi zapytanie z dnia 23 marca 2005r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego udziela następującej interpretacji. Zgodnie z art. 15 ust. 1 usta ...

Komornik sądowy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela dokonuje sprzedaży ruchomości w postaci środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych dłużnika będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Postawione tytanie dotyczy rozstrzygnięcia kwestii cay sprzedaż licytacyjna tych ruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2005 r. znak II KM.2253/03 i inne uzupełnionego pismem z dnia 09.03.2005 r. znak II KM.2253/03 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako p ...

Czy w opisanej sytuacji kwota odsetek jest przychodem z działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia - uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 18 kwietnia 2005 roku ...

Czy organ celny jest podatnikiem podatku od towarów i usług w przypadku dokonywania likwidacji ruchomości, które stały sie własnością Skarbu Państwa na podstawie prawomocnych orzeczeń, w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926, ze zm), w odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8 grudnia 2004 r.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r ...

Jeżeli czynności egzekucyjne przerywające bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego miały miejsce pod rządami ustawy o zobowiązaniach podatkowych, to skutki tych czynności w postaci przerwania biegu przedawnienia i powodujące, że zaczął on biec na nowo, oceniane muszą być na podstawie obowiązujących w tym czasie przepisów prawa materialnego, zawartych w art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26.03.2004 r. sygn. akt I SA/Lu 591/03 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie oddalił skargę Witolda P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13.10.2003 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Dyrektor Izby Skarbowej powyższym postanowieniem utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Ska ...


Generowanie strony w 34 ms