Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rezerwy

Czy spółdzielnia powinna tworzyć rezerwę na niewykorzystane w 2003 r. urlopy wypoczynkowe pracowników produkcyjnych ? Czy utworzona w ten sposób rezerwa będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004 r. w sprawie zapytania w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w opraciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Stosowanie do regulacji art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe mają obowiązek udzielić - na pis ...

Czy rezerwy tworzone przez Spółkę na zlecone a niezafakturowane usługi okresowych przeglądów oraz gotowości do napraw gwarancyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów w roku w którym dokonano sprzedaży tych urządzeń czy też w innym okresie?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 08.01.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 14.01.2004 r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka w roku podatkowym sprzedaje ...

Czy wysokość rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów jest bezpośrednio związana z kwotą kredytu, czy z rezerwą utworzoną na pokrycie tego kredytu?

W odpowiedzi na zapytanie prawne Banku z dnia 16.12.2003 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Nowej Soli 18.12.2003 r., które zostało przekazane do realizacji LUS w dniu 08.01.2004 r.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa udziela następującej interpretacji na powstałą wątpliwość w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 pkt. 26 lit. d ...

Czy bank może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość rezerwy utworzonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26 w związku z art. 16 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób pranych wyłącznie w roku podatkowym, w którym nastąpiło uprawdopodobnienie wierzytelności, czy również w następnych latach podatkowych-do czasu przedawnienia wierzytelności?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26 lit a i lit b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się w bankach wartość rezerw utworzonych na pokrycie wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek) oraz należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, których uprawdopodobnienie nieściągalności t ...

Spółka z o.o. wystąpiła z zapytaniem w zakresie skutków podatkowych w przypadku rozwiązanych rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów rezerw innych niż wymienione w pkt 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości inne niż wymienione w niniejszej ustawie jako taki koszt. Art. 12 u ...

Koszty uzyskania przychodów

Pismem z dnia 31.03.2004 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie informacji odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, dla której prowadzona jest księga przychodów i rozchodów - odpisów aktualizujących. W złożonym piśmie poinformował Pan, że prowadzona działalność polega na świadczeniu specjalistycznych usług budo ...

W dniu 14.12.1998r. firma podatnika na podstawie umowy i zamówienia dostarczyła kontrahentowi towar. Powyższe zdarzenie gospodarcze zostało udokumentowane fakturą, odprowadzony został w ustawowym terminie podatek od towarów i usług i podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik za sprzedany towar nie otrzymał zapłaty. W okresie dwóch miesięcy po terminie płatności kontrahent złożył wniosek do Sądu o wszczęcie postępowania układowego. W dniu 15.10.1999r. Sąd wydał postanowienie w sprawie postępowania układowego ustalając redukcję długu i spłatę pozostałej jego części w 12 ratach z terminem płatności pierwszej w dniu 30.06.2000r., a ostatniej w dniu 31.12.2005r. Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik skorzystał z możliwości utworzenia rezerwy na wartość netto tej wierzytelności, którą zaliczył w koszty uzyskania przychodu w 1999r. W latach 2000-2002 kontrahent zapłacił 6 rat układowych, które podatnik rozliczył wliczając do przychodu wartość pomniejszoną o podatek VAT. Z uwagi na pilną potrzebę zaangażowania dodatkowego kapitału w działalność gospodarczą podatnik sprzedał 6 rat układowych w terminach 30.12.2002r., 26.01.2004r., i 12.02.2004r. specjalistycznej firmie zajmującej się obrotem wierzytelności. W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym podatnik zwraca się z zapytaniem: „czy do przychodu uzyskanego w związku ze sprzedażą ww. rat układowych zalicza się wartość pomniejszoną o podatek VAT, który już został zapłacony, czy całą wartość uzyskaną ze sprzedaży.”

Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w art. 509 – 518 kodeksu cywilnego. Przepisy te stanowią między innymi, że wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co prowadzi do zmiany osoby wierzyciela w drodze cesji. Zastrzeżenie formy pisemnej w kodeksie cywilnym jest przewidziane jedynie do celów dowodowych. Transakcje te mogą mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodp ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane po dniu 01.05.2004r. usługi magazynowania rezerw dla celów obronności i bezpieczeństwa wykonywane na zlecenie?

Działając na podstawie przepisów art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 27.05.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 27.05.2004r.), uzupełnionym w dniu 08.0 ...

Czy na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje możliwość ujmowania w koszty uzyskania przychodów rezerw tworzonych w przedziałach miesięcznych na pokrycie przyszłych kosztów?

Spółka Akcyjna wprowadziła system informatyczny w którym jedną z zasad jest zamykanie obrotów każdego miesiąca i sporządzanie bilansu zamknięcia drugiego dnia po zakończeniu miesiąca. Zdaniem Spółki tak krótki termin zamykania obrotów będzie wymagał tworzenia rezerw na koszty, których rzeczywista wartość w danym miesiącu nie będzie jeszcze znana. Rezerwy będą tworzone między innymi na takie koszty ...

Stan faktyczny: X Spółka Akcyjna ma podpisaną umowę z Agencją Rezerw Materiałowych na magazynowanie rezerw państwowych – depozytów ARM. Magazynowanie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 30.05.1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw. Czy przechowywanie towarów na podstawie wyżej opisanej umowy należy zaklasyfikować do usług magazynowania PKWiU 63.12 opodatkowanych stawką VAT 22%, czy do usług związanych z realizacja zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa PKWiU 75 zwolnionych od podatku VAT?

Z pism załączonych przez Spółkę wynika, iż magazynowanie wyrobów spożywczych w chłodniach w ramach rezerw państwowych na zlecenie Agencji Rezerw Materiałowych zostało sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, w grupowaniu PKWiU 63.12.11-00.00 jako „Usługi magazynowania i przechowywania towarów zamrożonych lub schłodzonych.” Usługi o tym sym ...

Generowanie strony w 9 ms