Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie nienależne

Jak powinno przedstawiać się rozliczenie dokonane przez płatnika oraz podatnika w przypadku dokonania przez niego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, decyzją z dnia 27.11.2002 r. znak I-357874/03/10 odebrał Panu rentę, którą pobierał do 31.10.2002 r. W związku z tym na początku grudnia 2002 r. zarejestrował się Pan w urzędzie pracy, skąd w okresie od stycznia 2003 r. do września 2003 r. pobierał zasiłek dla bezrobotnych (10 miesięcznych okresów zasiłkowych ...

Czy mogę w zeznaniach za 2003 r. i lata następne odliczać kwotę zwracanej (w ratach) nienależnie pobranej prowizji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli działalnosć zlikwidowana została z dniem 31.12.2000r. ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 19.02.2004 r. zapytaniem dot. odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranej prowizji (w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 usta ...


Jak rozliczyć zwrot nienależnie pobranego świadczenia dokonanego na przełomie dwóch lat podatkowych?

W okresie od stycznia do maja 2003 r. podatnikowi były wypłacane świadczenia rehabilitacyjne. Na skutek wniesionego odwołania sąd przyznał podatnikowi za okres od stycznia do maja w miejsce wypłacanych świadczeń rehabilitacyjnych świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na skutek wydanego przez sąd wyroku podatnik był zobowiązany zwrócić całość pobranego wcześniej świadczenia rehabil ...

Czy mogę w zeznaniu podatkowym za 2003 r. odliczyć zwrot nienależnie pobranej emerytury (w 2003 r.), która będzie zwracana w 2004 r. ?

W związku ze złożonym w dniu 25.03.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym ...

Czy otrzymaną kwotę odprawy w 2003 r. należy ująć z innymi dochodami w zeznaniu rocznym?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj ...

Pytanie dotyczyło zwrotu ninależnie pobranego świadczenia rentowego.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 18.03.2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do postanowień art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu do 31.12.2003 r. podst ...

Zapytanie dotyczy kwestii zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 do kwoty limitu na 2004 rok, czyli 380,00 zł wartości rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracowników. Czy sfinansowanie w całości z funduszu socjalnego spotkania integracyjnego pracowników korzysta z ww. zwolnienia ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 09.06.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Zapytanie dotyczy: czy sfinansowanie w 100 % z fundu ...

Czy można pomniejszyć przychód 2003r. o otrzymaną kwotę, zwróconą następnie w 2004r., bowiem kwota ta stanowiła nadpłacone honorarium?

Działając na podstawie art. 14 §1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wyjaśnia. Przychody adwokatów z tytułu świadczenia z urzędu, na zlecenie sądu, pomocy prawnej, należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ...

W roku 2003 ZUS potrącił mi zasiłek chorobowy, potracenia dokonano z mojej renty. Po wyroku Sądu Pracy z czerwca 2004r. Sąd nakazał ZUS-owi dokonania zwrotu nienależnie potrąconego zasiłku. ZUS skorygował PIT-11 za 2003r. nie przekazując świadczenia. Faktyczny zwrot świadczenia nastapił w 2004r. Czy uzyskany z tego tytułu przychód powinien być wykazany w zeznaniu rocznym za 2003r., czy za 2004r.?

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do tut. Urzędu w dniu 07.10.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami (...) są otrzy ...

Generowanie strony w 7 ms