Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: preferencyjne opodatkowanie dochodów

Czy uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu lokalu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozbawia podatnika prawa do wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki liniowej - 19% ?

W odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości skorzystania w 2004 roku z opodatkowania 19% liniowym podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje skup i sprzedaż walut oraz najem nieruchomości – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art.14a §1 Ordynacji podatkowej uprzejmie wyjaśnia, iż : Zgodnie z nową treścią art ...

Czy mogę -mając zawieszoną działalność gospodarczą do której mają zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- skorzystać z rozliczenia w 2003 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku Strony stanu faktycznego wynika, że do miesiąca lipca 2003 r. był Pan osobą samotnie wychowującą dzieci, prowadzącą działalność gospodarczą w formie karty podatkowej -zawieszoną od 06.02.2001 r. W myśl art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujący ...

Czy za 2003 rok mogę rozliczyć sie na zasadach preferencyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000r Nr 14, poz.176 z późn.zm.). Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko, jestem wdowcem. Chciałbym rozliczyć dochody za 2003 rok łącznie ze studiującą córką. Córka w lutym ukończyła 22 lata i studiuje w Kolegium Języków Obcych w T. W 2003 roku uzyskała dochody: renta rodzinna 6 592,12zł. i ze stosunku pracy w wysokości 1 400,08zł.

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na żądanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed ...

Czy przysługuje prawo do preferencyjnego opodatkowania za 2003 r. przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci jeżeli posiadam dwoje dzieci: córkę ur. w 1987 r. - uczennicę oraz syna - studenta ur. w 1983 r.? Syn uzyskał w 2003 r. dochód 2.617,60 zł z umowy zlecenia. W dniu 15.12.2003 r. uzyskałam rozwód (wyrokiem sądu).

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. uzupełnione w dniu 02.03.2004 r. informuje, że przysługuje Pani prawo do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania za 2003 r. przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. W świetle uregulowań zawartych w art. 6 u ...

Czy mogę dokonać rozliczenia rocznego za rok 2003 na zasadach preferencyjnych jako osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko, w sytuacji gdy małżonce (będącej matką tego dziecka) ograniczono prawa rodzicielskie? Z matką dziecka nie mieszkam od 2001 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli ta osoba jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie ...

Czy dochody pełnoletniego dziecka dolicza się do dochodów rodzica korzystającego z prawa do rozliczania się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że jest Pan wdowcem i utrzymuje pełnoletnią córkę (ur. 23.04.1979 r.), z którą mieszka. Córka do września 2003 roku studiowała, po czym pozostawała bez pracy i za cały rok uzyskała jedynie przychód w kwocie 120,80 zł z tytułu uczestnictwa w kursie organizowanym przez Urząd Pracy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób ...

W maju 2003 r. uzyskałam rozwód. Osiągam dochody ze stosunku pracy. Pobieram zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawnego, pełnoletniego syna, który wymaga opieki. Od 1.10.2003 r. otrzymuje on rentę wypłacaną przez ZUS, a zatem jest podatnikiem podatku dochodowego. Syn posiada tytuł prawny do zajmowanego przez nas lokalu mieszkalnego. Proszę o podanie sposobu rozliczenia podatku dochodowego i ulgi z tytułu poniesionych wydatków na remont mieszkania.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu ...

Strona wystąpiła z zapytaniem, czy może skorzystać z rozliczenia preferencyjnego jako matka samotnie wychowująca dziecko, jeżeli jej córka nie ukończyła 25 roku, kształci się w szkole wyższej, ale cały 2003 r. pozostawała w związku małżeńskim. Mąż córki jest również studentem, który nadal pobiera alimenty, natomiast córka pozostaje na utrzymaniu Strony.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby samotnie wychowujące dzieci mogą podlegać szczególnemu opodatkowaniu, jeżeli złożą stosowny wniosek. Z istoty pojęcia "osoby samotnie wychowującej dzieci" należy wyprowadzić taki stan, w którym osoba samotna (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozw ...

Czy możliwe jest rozliczenie się z podatku dochodowego w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej samotnie małoletnie dziecko w sytuacji gdy brak prawnie orzeczonego rozwodu i separacji?

Z pisma podatniczki wynika, że od trzech lat samotnie wychowuje niepełnoletniego syna. Od 2000 roku toczy się postępowanie rozwodowe, które zawieszono w 2002 roku z powodu postępowania karnego przeciwko ojcu dziecka. Do dnia dzisiejszego podatniczka nie otrzymała rozwodu, jak również nie ma orzeczonej separacji. Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochod ...

Czy matka pełnoletniego syna pobierającego rentę po zmarłym ojcu i uczącego się w policealnej szkole może rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz czy syn może zmniejszyć podatek z tyt. wydatków na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., preferencyjne zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów osób, które w roku podatkowym samotnie wychowują dzieci pełnoletnie do ukończenia przez nie 25 roku życia, pod warunkiem, że uczą się w szkołach, o k ...

Generowanie strony w 2 ms