Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: choroby

Czy z powodu niezdolności do pracy (zwolnienie lekarskie) dwuletni termin do rozliczenia się z dochodu uzyskanego w 2001 r. ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego podlega automatycznie przedłużeniu o czas niezdolności do pracy?

Zgodnie z zapisem art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w treści obowiązującej w 2001 r. zryczałtowany podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży, na rachunek urzędu skarbowego właściwego w ...

W 2003 r. otrzymałam jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chciałabym się dowiedzieć, czy otrzymane powyższe odszkodowanie podlega opodatkowaniu. Uważam, że przedmiotowe odszkodowanie jest zwolnione z opodatkowania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał Pani jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku – choroby zawodowej.W świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) ubezpieczonemu, który ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zapomogi wypłacane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z funduszu utworzonego ze składek członkowskich, przyznane w związku z długotrwałą chorobą (poświadczoną zaświadczeniem lekarskim) ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( j. t. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Zatem jeże ...

Pytanie dotyczy zasadności poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od zapomogi wypłaconej w 2003r i w 2004r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 23.06.2004r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 27.07.2004r.). Ze stanu faktycznego przedstawi ...

Czy zapomoga wypłacona pracownikowi z ZFŚS w wysokości 500zł. z przeznaczeniem na zakup leków dla córki, która jest chora na chorobę nowotworową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2004r., uzupełnione w dniu 03.11.2004r., informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatk ...

Czy zapomoga wypłacona pracownikowi z funduszu socjalnego w związku z trudną sytuacją finansową związaną z długotrwałą chorobą i leczeniem dzieci jest zwolniona z podatku ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zapomogi wypłaconej z funduszu socjalnego wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku ...

Czy zapomoga wypłacona pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udzielona w indywidualnym przypadkach z powodu długotrwałej choroby pracownika lub członka jego rodziny jest wolna od podatku dochodowego?

W dniu 27.01.2005 r. wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy wolna od podatku dochodowego jest zapomoga pieniężna uzyskana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udzielana w indywidualnym przypadku z powodu długotrwałej choroby pracownika lub członka rodziny. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że regulamin ZFŚS (...), przewiduje udzielanie zapomóg w trudnej syt ...

Czy zapomoga przyznana pracownikowi choremu na zaćmę na dojazdy, leki oraz krople podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.12.2004 r. (uzupełnione w dniu 29.12.2004 r.) w sprawie opodatkowania zapomogi przyznanej pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych udziela poniższych informacji: Zgodnie z art. ...

Czy od wpłaconej pracownikowi zapomogi, poświadczonej zaświadczeniem lekarskim o chorobie przewlekłej należy potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 2.03.2005 r. (uzupełnionego w dniu 11.03.2005 r.) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 21 ust. 1 pk ...

Czy naliczać koszty uzyskania przychodu pracownikowi, który pobierał wynagrodzenie na czas choroby, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, jeżeli oprócz wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego ZUS wypłacane są dodatki, między innymi za wysługę lat?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 30.08.05 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza,iż przedstawione ...

Generowanie strony w 4 ms