Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oświadczenia

Czy z powodu niezdolności do pracy (zwolnienie lekarskie) dwuletni termin do rozliczenia się z dochodu uzyskanego w 2001 r. ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego podlega automatycznie przedłużeniu o czas niezdolności do pracy?

Zgodnie z zapisem art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w treści obowiązującej w 2001 r. zryczałtowany podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży, na rachunek urzędu skarbowego właściwego w ...


- czy mogę „skorzystać w ciągu roku z podwójnej ulgi w podatku" dochodowym jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 23.01.2004 r. czy może Pani „skorzystać w ciągu roku z podwójnej ulgi w podatku" dochodowym jako osoba samotnie wychowująca dziecko odpowiada. W myśl art. 32 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1 ...

1. Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia nabycia będzie zwolniony z podatku dochodowego, jeśli został przeznaczony na remont domu córki (w którym mieszkam), nie stanowiący mojej własności 2. Czy w przypadku gdy tylko część kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowana na remont tego domu mogę pomniejszyć kwotę do opodatkowania o rachunki, które zostały wystawione na córkę

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach w odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14 poz.176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatn ...

Czy na sprzedawcy będzie ciążył obowiazek podatkowy w przypadku sprzedaży oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, podmiotowi przeznaczającemu go na cele inne niż opałowe.

Zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 wraz z późniejszymi zmianami) w przypadku olejów opałowych oraz olejów napędowych, jeśli sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele inne niż opałowe, obowiązek podatkowy dotyczy: - podatników sprzedających ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

W świetle obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2003 roku podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej są zasady ogólne. Podatnik, który osiąga przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym do wyboru tej formy winien zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ...

Czy przysługuje mi prawo do wyboru sposobu opodatkowania dochodów z wykonywania wolnego zawodu radcy prawnego w formie jednoosobowej kancelarii radcy prawnego na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej z moim byłym pracodawcą?

Zgodnie z art. 9a ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ podatnik, który wybrał sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c i uzyska z tej działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie majacej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na r ...

Procedura zawieszenia poboru akcyzy

Dyspozycja zawarta w § 16 ust. 5 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97 poz. 966 zmieniony Dz. U. Nr 181 poz. 1875 z 11 sierpnia 2004) nakłada obowiązek złożenia przez nabywcę oświadczenia, że nabywane wyroby nie będą przeznaczone do celów napędowych, opałowych, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych. Przy ...

Czy w związku z nabciem prawa do spadku po śmierci ojca i przynależności do I -szej grupy spadkowej możliwe jest zastosowanie ulgi podatkowej wynikającej z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. 2005 r., Nr 8, poz. 60) art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Czy wybór sposobu opodatkowania na podatek liniowy dokonany w 2004r. jest skuteczny w stosunku do dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej w spółce jawnej w 2005r. ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w dniu 20 stycznia 2004 r. złożył Pan oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowaniawg stawki liniowej 19%. Z dniem 01.01.2005 r. zaprzestał Pan prowadzenie działalności gospodarczej i jednocześnie z tym dniem przystąpił do istniejącej spółki jawnej. Zdaniem Pana wybór sposobu opodatkowania dokonany w 2004 r. jest skuteczny w stosunku do doc ...

Generowanie strony w 16 ms