Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doręczanie pism

Wobec niepostawionego we wniesionej przez stronę rewizji nadzwyczajnej zarzutu naruszenia prawa procesowego, które mogłoby doprowadzić do błędnego ustalenia stanu faktycznego, Sąd pozostaje zwiazany granicami kasacji i jej podstawami oraz ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarzonego orzeczenia.

Prezes Naczelnego Sadu Administracyjnego wniósł rewizję nadzwyczajną od czterech wyroków tego Sądu - Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie (wymienionych w sentencji) w sprawach ze skargi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "M." S.A. w K. dotyczących uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. Wyrokom tym zarzucił rażące naruszenie art. 151 i 153 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ...

dotyczy ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy spółka, działając w specjalnej strefie ekonomicznej, osiąga dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu (podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego) oraz dochód z działalności nieobjętej zezwoleniem (podlegający opodatkowaniu)

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia spółki z o.o. O. z siedzibą w M. z dnia 6.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 31.03.2005 r. (znak: PUS.I/423/3/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i s ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania warunek określony w § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (...) (Dz. U. Nr 97, poz. 971), ponieważ w świetle przepisów kodeksu cywilnego, fakturę korygującą można uznać za skutecznie doręczoną, co uprawnia jej dostawcę do skorygowania deklaracji VAT o podatek w/w fakturą naliczony?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.07.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co ...

1. Przez ocenę prawną, o której mowa w art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy rozumieć wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich zastosowania w konkretnym wypadku w związku z rozpoznawaną sprawą. Ocena prawna rozstrzygnięcia wiąże się bowiem przede wszystkim z wykładnią prawa. Ocena ta może się odnosić zarówno do przepisów prawa materialnego jaki i procesowego. Zarówno organ administracji, jak i sąd, rozpoznając sprawę ponownie, obowiązane były zastosować się do oceny zawartej w uzasadnieniu poprzednio wydanego wyroku. Związanie to dotyczy również wskazań co do dalszego postępowania w przypadku uchylenia poprzedniej decyzji ze względu na naruszenie przepisów procesowych w zakresie dotyczącym wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Od tej oceny zarówno organ administracji, jak i sąd może odstąpić jedynie w przypadku zmiany stanu faktycznego sprawy. W toku bowiem ponownego rozpoznania sprawy organ administracji może uwzględnić nowe fakty i dowody, których strona nie mogła powołać w toku poprzedniego postępowania lub jeśli potrzeba ich powołania wynikła później. 2. W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2003 r. z zasady czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania podatkowego (art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej) nie można było wyprowadzać wniosku o obowiązku każdorazowo kierowania korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem odrębnie dla każdego z małżonków. W przypadku wspólnego zamieszkiwania małżonków i niewskazania odrębnych adresów do doręczeń bądź też występowania w ich imieniu wspólnie ustanowionego pełnomocnika tego rodzaju postępowanie pozbawione byłoby uzasadnienia nie znajdując oparcia w przepisach postępowania (art. 133, art. 145 i art. 148 § 1 Ordynacji podatkowej).

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2762/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 października 2003 r. Nr PBII/1-41171/77/03 w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania przez Iwonę Z. i Tadeusza Z. od decyzji Urzędu Skarbowego w Bytomiu z dnia 9 listopada 2001 r. Nr IPD/860/IV/95 w sprawie określ ...

1. Postępowanie w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego opiera się wyłącznie na stanie faktycznym wyczerpująco przedstawionym przez wnioskodawcę, czyli takim stanie jaki podatnik przedstawił we wniosku. 2. Nieuprawnione jest w postępowaniu w przedmiocie wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego prowadzenie przez organy podatkowe oceny treści dokumentów (np. umów) dołączonych przez podatnika do wniosku. 3. O zachowaniu 3 - miesięcznego (art. 14 b § 3 O.p.) lub 4- miesięcznego (art. 14 b § 4 O. p.) terminu decyduje data wydania postanowienia, a nie data jego doręczenia.

Wnioskiem z dnia 19 września 2006 r. Joanna B. (Skarżąca w niniejszej sprawie) zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.p.d.o.f.". Przedstawiając stan faktyczny podała, iż je ...

W treści potwierdzenia odbioru zawarto błędne adnotacje, niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Listonosz na potwierdzeniu odbioru odnotował bowiem umieszczenie zawiadomienia na drzwiach mieszkania, mimo że w konkretnym przypadku nie było to możliwe. Wobec tego istnieją wątpliwości, czy takie powiadomienie zostało adresatowi pisma w ogóle pozostawione, zwłaszcza, że strona skarżąca podczas całego postępowania utrzymuje, że nie otrzymała ani decyzji, ani zawiadomienia o pozostawieniu przesyłki w urzędzie pocztowym. Wskazanie czynności podjętych przez doręczyciela z jednoczesnym błędnym potwierdzeniem tych faktów jego podpisem nie może wywoływać skutków prawnych. Jeżeli nie można ustalić w sposób pewny, czy przesyłkę doręczono i gdzie umieszczono zawiadomienie o tym dla strony skarżącej, a przede wszystkim nie można ustalić, czy takie zawiadomienie w ogóle pozostawiono, gdyż zwrotne poświadczenie odbioru pisma adresowanego do strony skarżącej zostało błędnie wypełnione, doręczenie w trybie art. 150 O.p. należy uznać za niedokonane. W takim wypadku datą doręczenia pisma adresatom jest dzień, w którym doręczono im prawidłowo pismo zawierające decyzję organu I instancji.

1.1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 września 2006 r. o sygn. I SA/Gl 1075/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę I.Z. i T.Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 27 października 2003 r. o nr ... w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia 9 listopada 2001 r. o nr ... w sprawie określenia wysok ...

Skuteczne jest doręczenie przesyłki zawierającej decyzję, osobie będącej dorosłym domownikiem, członkiem rodziny podatnika pod adresem wskazanym przez stronę postępowania, innym niż adres zamieszkania. Wskazanie adresu do doręczeń nie jest „innym uzasadnionym przypadkiem" z art. 148 § 3 Ordynacji podatkowej, obligującym organ do wyłącznie bezpośredniego (do rąk własnych) doręczenia pisma adresatowi w miejscu przez niego wskazanym.

Wyrokiem z 27 czerwca 2006 r. sygn. akt I SA/Bk 89/06, wydanym na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu skargi Konrada R. uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 15 grudnia 2005 r. nr IS.ZPNI-/4 ...

Czy Urząd Skarbowy ma prawo odmówić podatnikowi wysyłania korespondencji na adres wskazany przez podatnika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

w zakresie zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego oraz uzyskania przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego przez wierzyciela w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w związku z tym, że postanowienie Dyrektora z dnia 17 lipca 2008 r. nie zostało doręczone pełnomocnikowi Spółki należy uznać, iż zgodnie z przepisem art. 145 §2 Ordynacji podatkowej nie nastąpiło dotychczas jego prawnie skuteczne doręczenie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 26 ms