Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Czy po dniu 01.01.2004r. zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej może otrzymać częściowy lub całkowity zwrot wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług na podstawie art. 14a ustawy z dnia 08.01.1993r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 08.01.2004r. znak: L.dz. 24/2004, uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2004r. L.dz. 77/2004: Art. 14a usta ...


Czy wydatki poniesione w 2005r. przez podatnika na zakup komputera dla niepełnosprawnej córki podlegają odliczeniu od dochodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2006r. (data stempla pocztowego) wpływ do tut. Urzędu w dniu 30.01.2006r., uzupełnionego dnia 21.02.2006r. - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spraw ...

Czy Spółdzielnia ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na prowadzenie zakładowej przychodni rehabilitacyjnej w części braku możliwości finansowania ze środków z ZFRON?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 20.12.2006 r. (data wpływu 28.12.2006 r. uzupełnionym dnia 19.02.2007 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedm ...

dot. dofinansowanie wynagrodzeń w ramach pomocy PFRON

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie Nr I/4111/E/2/6/P/06 z dnia 20.03.2006r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwier ...Czy świadczenia wypłacane osobom niepełnosprawnym finansowane ze środków PFRON są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy wypłacane ze środków PFRON stypendia za okres szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego osobom niepełnosprawnym posiadającym status poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? Jaką informację o dochodach powinna otrzymać z Urzędu Pracy osoba niepełnosprawna otrzymująca stypendia z PFRON?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...


Generowanie strony w 129 ms