Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład aktywności zawodowej

Czy po dniu 01.01.2004r. zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej może otrzymać częściowy lub całkowity zwrot wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług na podstawie art. 14a ustawy z dnia 08.01.1993r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 08.01.2004r. znak: L.dz. 24/2004, uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2004r. L.dz. 77/2004: Art. 14a usta ...

Zwolnienia przedmiotowe

Z przepisów art. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) wynikają następujące uregulowania odnoszące się do przedstawionego stanu faktycznego: ust. 1 - w myśl którego przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (...), ust. 2, który stano ...

Czy Zakład Aktywności Zawodowej przy Caritas Archidiecezji Katowickiej, prowadzący gospodarstwo rolne, może być rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług?

Pod pojęciem rolnika ryczałtowego, zgodnie z przepisem art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), rozumie się podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. b) cytowanej ustawy, zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż produktów roln ...

W jaki sposób ma pobrać zaliczki na podatek zakład pracy chronionej w przypadku kiedy pracownik przekroczył pierwszy próg skali podatkowej i złożył zakładowi pracy oświadczenie o zamiarze rozliczenia się wspólnie z żoną ?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym na 2004r. , płatnicy będący zakładami pracy chronionej lub zakładami aktywności zawodowej , kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypła ...

Czy umowa spółki cywilnej, którą zamierzacie Państwo zawrzeć, będzie korzystała ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2004r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 06.10.2004r.), dotyczące między innymi udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od czynności cywilnoprawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu udziela wyjaśnień – zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) ...

Czy składki płacone obligatoryjnie przez spółkę na PFRON mogą być odliczone w deklaracji PIT-4?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2004 r., (uzupełnione pismem z dnia 25.11.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka zatrudnia 40 osób, wśród których nie ma osób niepełno ...

Spółka do dnia 09-12-2004 r. włącznie posiadała status pracy chronionej. W tym też dniu wypłaciła wynagrodzenia pracownikom za miesiąc listopad 2004 r., zgodnie z regulaminem wynagradzania. Czy w przedstawionej sytuacji pobraną zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń należy przekazać odpowiednio na PFRON i ZFRON, czy też w całości do właściwego urzędu skarbowego?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1994 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), płatnicy będący zakładami pracy chronionej lub zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatnikó ...

Kwestia odprowadzania pobranych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych na PFRON i ZFRON.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 listopada 2006 nr 573/Fun/2006K.J, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że s ...

Zakład A zajmujący się rehabilitacją zawodową oraz działalnością usługowo-produkcyjną otrzymuje dotacje z PFRON w 75% na pokrycie kosztów działalności, a wypracowane przez siebie 25% zgodnie ze statutem ma obowiązek przekazywać na rehabilitację. Zdaniem Jednostki przysługuje jej zwolnienie ze składania miesięcznych deklaracji CIT-2.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu A z dnia 19.02.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierd ...

Zakład A zajmujący się rehabilitacją zawodową oraz działalnością usługowo-produkcyjną otrzymuje dotacje z PFRON w 75% na pokrycie kosztów działalności, a wypracowane przez siebie 25% zgodnie ze statutem ma obowiązek przekazywać na rehabilitację. Zdaniem Jednostki uzyskane z tego tytułu dochody są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 21 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu A z dnia 19.02.2007 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych s ...

Generowanie strony w 41 ms