Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: łowiectwo

- w sprawie podatku od towarów i usług od wypłacanych odszkodowań łowieckich właścicielom lub posiadaczom gruntów za wyrządzone szkody w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 24.11.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 24.11.2003 r. Koło Łowieckie "Ś." zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z wni ...

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności zakwalifikowanych przez stronę w grupowaniu wg PKWiU 01.50.10-00-00 „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem”.

Odpowiadając na pismo z dnia 30.12.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 30.12.2003 r., (data wpływu do US - 31.12.2003 r.), w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności zakwalifikowanych przez stronę w grupowaniu wg PKWiU 01.50.10-00-00 „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem”, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 ...

Wg jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować świadczone przez Starostwo Powiatowe usługi polegające na odpłatnym dzierżawieniu kołom łowieckim wyznaczonych terenów polnych?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Starostwo Powiatowe świadczy usługi polegające na odpłatnym dzierżawieniu kołom łowieckim wyznaczonych terenów polnych. Zgodnie z opinią Ośrodka ...

Czy środki otrzymywane przez gminę od starostwa tytułem opłat za dzierżawienie obwodów łowieckich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej wskazuje na przepis art. 29 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 ze zm.), zgodnie z którym obwody łowieckie wydzierżawiają, (...): obwody łowieckie leśne – dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, obwody łowieckie polne – starosta, wykonujący zadan ...

Jaka jest stawka podatku VAT za odstrzeloną zwierzynę łowną na polowaniach oraz na organizację polowań ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2004r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż tylko organizacja polowań w ramach sprzedaży usług zagranicznej turystyki przyjazdowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mają ...

Czy zasadne jest wystawienie informacji o dochodach PIT-8C uzyskanych z tytułu częściowej rekompensaty kosztów polowania wypłaconych przez koło łowieckie członkowi tego koła?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana pismo z dnia 8.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie uzyskanego w 2003 r. przychodu z tytułu częściowej rekompensaty kosztów polowania i w związku z ...

1. Czy organizacja polowań po dniu 01.05.2004 r. zaliczana jest do usług turystycznych? 2. Jaką stawką należy opodatkować po 01.05.2004 r. usługi turystyczne? 3. Jak ma wyglądać faktura dotycząca usług turystycznych wystawiana po 01.05.2004 r. 4. Jak opodatkowane będą po 01.05.2004 r. usługi związane z łowiectwem?

Do zakwalifikowania usług (wg PKWiU) obowiązany jest odpowiednio usługodawca, a jeżeli ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania klasyfikacji winien zwrócić się do właściwego organu jakim jest Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź). Organy podatkowe nie posiadają bowiem uprawnień do dokonywania takich klasyfikacji i mogą udz ...

Czy zakup medali okolicznościowych w związku z obchodami 50-lecia Koła Łowieckiego, a nastepnie wręczenie ich zasłuzonym członkom stanowi dla tych członków "Inne nieodpłatne świadczenia", o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ficznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie, wynikającą z pisma z dnia 15.06.2004 r., znak: US-I/423-5/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. Z pisma z dnia ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług związany z organizacją polowań?

Na podstawie art. 14 a § 1, 2 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa w związku z wnioskiem z 07 maja 2004r. oraz pisma uzupełniającego z 26.05.br i 16.06.2004 (data wpływu 21 bm.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: z treści wniosku wynika, że Koło Łowieckie udostępnia myśliwym dewizowym na podstawie umowy z ...

Jaką stawką będzie opodatkowana usługa turystyczna (polowania) i czy po wejściu w życie ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nadal będzie przysługiwał zwrot podatku?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.05.2004 roku, (wpłynęło dnia 10.05.2004 r.), zawierające prośbę o udzielenie wyjaśnień w sprawie stosowania przepisów dotyczących prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu pośrednictwa w świadczeniu usług w zakresie sprzedaży polowań dewizowych pomiędzy Kołami Łowieckimi a nabywcą niemieckim, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie na podstawie art. 14 a § 1 usta ...

Generowanie strony w 11 ms