Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rolnik ryczałtowy

- w sprawie podatku od towarów i usług od wypłacanych odszkodowań łowieckich właścicielom lub posiadaczom gruntów za wyrządzone szkody w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 24.11.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 24.11.2003 r. Koło Łowieckie "Ś." zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z wni ...

Czy w świetle art. 33b ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Spółka jako nabywca produktów rolnych może zwiększyć podatek naliczony, jeżeli faktura RR nie została zapłacona przelewem, a została skompensowana z fakturą sprzedaży do tego rolnika w całości?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki z dnia 24.11.2 ...

W jakich okolicznościach powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT przy dokonywaniu sprzedaży produktów rolnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2003 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. określenia warunków, w których powstaje obowiązek uiszczenia podatku VAT przy dokonywaniu sprzedaży produktów rolnych, stosownie do art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów in ...

Zwolnienia przedmiotowe

Z przepisów art. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) wynikają następujące uregulowania odnoszące się do przedstawionego stanu faktycznego: ust. 1 - w myśl którego przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (...), ust. 2, który stano ...

Czy zakup przez podatnika VAT owoców i warzyw od rolnika może być udokumentowany dowodami wewnętrznymi?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania skupionych od rolników owoców i warzyw, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie podziela przedstawione w piśmie stanowisko, że zakup od rolników owoców i warzyw może być dokumentowany dowodami wewnętrznym ...

Czy podatnik prowadzący księgi rachunkowe i sprzedający produkty rolne jest wyłączony ze zwolnienia z podatku VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2004 r. złożone w dniu 6 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. wyłączenia ze zwolnienia od podatku VAT sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze ...

Czy Zakład Aktywności Zawodowej przy Caritas Archidiecezji Katowickiej, prowadzący gospodarstwo rolne, może być rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług?

Pod pojęciem rolnika ryczałtowego, zgodnie z przepisem art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), rozumie się podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. b) cytowanej ustawy, zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż produktów roln ...

Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 maja 2004 roku podatnik nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego ma prawo do zwrotu zryczałtowanego podatku w wysokości 5%, a sprzedając te produkty korzysta ze stawki 3%?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność polegającą na skupie i sprzedaży zwierząt rzeźnych (symbol PKWiU – 0123100030;0121110031-32). Produkty rolne nabywa od rolników ryczałtowych. Do 30.04.2004 r. stosował stawkę zryczałtowanego podatku 3%. Od 01.05.2004 r., w związku ze zmianą ustawy o podatku VAT z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535), ...

Jaka stawka podatku VAT po 1 maja 2004r. ma zastosowanie przy świadczeniu usług sztucznego unasienniania zwierząt przez rolnika ryczałtowego ?

Rolnikiem ryczałtowym zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie od ...

Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można jednocześnie korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego z tytułu działalności rolniczej ?

W myśl art. 4 pkt 16 ustawy o VAT rolnikiem ryczałtowym jest podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, dokonujący sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, jeśli nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie są produktami rolnymi pochodzącymi z własnej działalności rolniczej produkty zaimportowan ...

Generowanie strony w 24 ms