Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkody

- w sprawie podatku od towarów i usług od wypłacanych odszkodowań łowieckich właścicielom lub posiadaczom gruntów za wyrządzone szkody w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 24.11.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 24.11.2003 r. Koło Łowieckie "Ś." zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z wni ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami materiałów zużytych do likwidacji uszkodzenia linii energetycznych spowodowanych przez osoby trzecie.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, tak, więc przy zakupie towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, tj. słupów energetycznych oraz innych elementó ...

- dotyczy działalności gospodarczej w zakresie likwidacji szkód na rzecz ubezpieczycieli wg symbolu PKWiU 67 20 10.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 27.08.2003 r. (data wpływu 29.08.2003 r.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: jak wynika z treści pisma prowadzi Pan działalność gosp ...

Czy podlega opodatkowaniu wypłacone odszkodowanie z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody osobie pokrzywdzonej w wypadku samochodowym?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. oskarżonego zobowiązano do naprawienia w części wyrządzonej szkody, w związku ze spowodowanym wypadkiem drogowym, poprzez zapłatę kwoty 7000 zł na Pana rzecz. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz ...

W 2003r. Spółka X wypłaciła nam na podstawie zawartej ugody odszkodowanie z tytułu szkód górniczych w związku z likwidacją zabudowań znajdujących się na przedpolu odkrywki. Spółka X była właścicielem gruntów, natomiast naniesienia budowlane były naszą własnością (tak uważam), ponieważ my nie mieliśmy na to żadnego aktu własności. Jedynym dokumentem było zezwolenie na budowę. Uważam, że to odszkodowanie nie powinno podlegać opodatkowaniu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzm ...

dot. opodatkowania otrzymanego odszkodowania z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń z tytułu utraconych korzyści.

W świetle postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm./ odszkodowania są „innym źródłem” przychodu wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy. Natomiast katalog zwolnień przedmiotowych zawiera art. 21 tej ustawy. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z ...

Czy podatnik ponoszący koszty remontu obiektu uszkodzonego na skutek ruchów górniczych, ma prawo do refakturowania (zgodnie z zawartą ugodą) części poniesionych kosztów na przedsiębiorstwo górnicze? Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wykonanie usług remontowych w obiekcie budowlanym, w związku z powstałymi szkodami górniczymi?

Podatnik informuje, że zawarł ugodę z przedsiębiorstwem górniczym w sprawie naprawy szkody spowodowanej ruchem górniczym w obiekcie budowlanym. Przedsiębiorstwo górnicze miało partycypować w kosztach remontów, proporcjonalnie do szkód wywołanych eksploatacją górniczą. Firma budowlana – wykonawca robót remontowych, wystawiła Podatnikowi faktury obejmujące zarówno koszty związane z naprawą szkód gór ...

Dotyczy opodatkowania odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody zawartej z Przedsiębiorstwem “...” Spółka Akcyjna z siedzibą w ..., za szkody wyrządzone w plonach, zasiewach i drzewostanie oraz za przerwy w użytkowaniu gruntu, w związku z prowadzoną przez Spółkę inwestycją budowy linii światłowodowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w trybie art. 14b §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany udzielonej Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie w dniu 6 kwietnia 2004 roku informacji, uprzejmie wyjaśniając: Pismem z dnia 17 marca 2004 roku, zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie z zapytaniem ...

Czy od zasądzonego wyrokiem sądu odszkodowania w związku z niewypłacaniem przez ZUS świadczenia rentowego należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwolnione od podatku dochodowego są odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku z wyjątkiem odszkodowań: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które poda ...

- dotyczy sposobu udokumentowania szkód w towarze i reklamacji oraz napraw gwarancyjnych z tytułu sprzedaży mebli zarówno odbiorcom w kraju jak i zagranicą.

Odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 01.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie sposobu udokumentowania szkód w towarze i reklamacji oraz na ...

Generowanie strony w 21 ms