Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: badanie okresowe

Czy w związku z nowelizacją w 2004r. art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego będą stanowiły koszty uzyskania przychodów ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.02.2004r., uzupełnione w dniu 20.02.2004r. dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów za korzystanie z gabinetu, w którym wykonywane są badania okresowe oraz udzielana jest pomoc i ...

Czy rozszerzone badania profilaktyczne w ramach opieki zdrowotnej sprawowanej nad pracownikami stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-04-05 w sprawie uznania za przychód pracownika świadczeń ponoszonych przez zakład pracy; związanych z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi przeprowadzanymi w ramach sprawowanej opieki zdrowotnej nad pracownikami, przewidzianej ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 593 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbow ...

Czy wykonywane przez jednostkę usługi dotyczące badań psychologicznych określających sprawność psychofizyczną osób na określone stanowiska pracy, wymagające takich badań korzystają nadal od - 1.05.2004 r. - ze zwolnienia z podatku VAT?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 25.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o wyjaśnienie kwestii, czy wykonywane przez jednostkę usługi dotyczące badań psychologicznych określających sprawność psychofizyczną osób na określ ...

Uprzejmie proszę o wskazanie, czy ponoszenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego kosztów badań lekarskich egzaminatorów powoduje powstanie u tych osób przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W związku ze złożonym w dniu 17.12.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód ze stosunku ...

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej i do którego roku podatkowego, zwrot kosztów związanych ze skierowaniem absolwenta do odbywania stażu u podatnika tj. pobranych przez stażystę stypendiów, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów badań lekarskich poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy za stażystę?

Z pisma wynika, że w lipcu 2003 r. podatnik podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy umowę o odbywaniu stażu przez bezrobotnego absolwenta w firmie podatnika w okresie od lipca do listopada 2003 r. W miesiącu wrześniu 2003 r. podatnik wystąpił o rozwiązanie ww. umowy. W związku z powyższym był zobowiązany do dokonania zwrotu kosztów związanych ze skierowaniem absolwenta do odbywania stażu tj. pobranych ...

Czy wydatki związane z zakupem usług medycznych na rzecz pracowników stanowią dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodów?

Pismem z dnia 28.10.2004 r. Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki poniesione na rzecz swoich pracowników tj. na zakup usług medycznych w zakresie: – badań diagnostycznych koniecznych do wykonania pracy na danym stanowisku, – konsultacji specjalistycznych wymaganych dla danego stanowiska, – opieki specjalistów: internisty, okulisty, kardiologa, neurologa, będą kosztem uzyskania przychodów Sp ...

Czy obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy ciąży na Płatniku-Oddziale firmy z siedzibą w Niemczech (należącej do Grupy z siedzibą w Japonii), zatrudniającym Japończyka-nierezydenta na podstawie umowy o pracę zawartej z Oddziałem, z tytułu nieodpłatnych świadczeń na rzecz nierezydenta od firmy japońskiej, która obciąża Oddział ich kosztami?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Oddziału w Polsce przedstawionej we wniosku z dnia ...

Czy stanowi koszt uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacane przez jednostkę żonie wspólnika spółki jawnej oraz świadczenia związane ze stosunkiem pracy zatrudnionej żony tj. ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia bhp, koszty wstępnych i profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez spółkę ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie stwierdza, że stanowisko wspólników spółki jawnej - przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 05.04.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

czy prezentowane przez P.P. stanowisko w sprawie kwalifikowania wydatków dotyczących usług medycznych świadczonych przez przychodnie przyzakładowe zarówno na rzecz pracowników P.P., jak i na rzecz odbiorców zewnętrznych jest prawidłowe?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ w związku z art. 15 oraz art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17.07.2005 r. „PP” wniesionego na postan ...

Czy pracodawca opłacający w formie ryczałtu profilaktyczną opiekę medyczną dla swoich pracowników może zaliczyć takie wydatki do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 21.03.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 07.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.04.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

Generowanie strony w 4 ms