Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi brokerskie

Czy przychody z wykonywania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz firmy ubezpieczeniowej należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, czy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 22.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia. W świetle art. 5a ust. 6 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzony we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze ź ...

Czy mogę w zeznaniach za 2003 r. i lata następne odliczać kwotę zwracanej (w ratach) nienależnie pobranej prowizji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli działalnosć zlikwidowana została z dniem 31.12.2000r. ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 19.02.2004 r. zapytaniem dot. odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranej prowizji (w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 usta ...

Spółka świadczy usługi brokerskie (pośrednictwa) w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji m.in. poprzez odstępowanie części ryzyka ubezp. reasekuratorom zagranicznym. Czy na Spółce ciąży obowiązek określony w art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej polegający na obowiązku informowania organu podatkowego o zawartych z nierezydentami umowach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr.137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Stosownie do postanowień art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadz ...

Czy usługi brokera ubezpieczeniowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT ?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 oraz zał. Nr 4 (poz. 3) do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się z podatku od towarów i usług usługi pośrednictwa finansowego (sekcja J ex 65-67) z wyłączeniem m. in. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10–00.20, –00.30). Jednakże z wyżej cytowanego wyłączenia ...

Czy działalność brokera wprowadzającego sklasyfikowa według PKWiU pod symbolem 67.13.10-00.90 jest zwolniona z podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (uzupełnione w dniu 20.02.2004 r.) uprzejmie informuje: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. ...

Czy poprawne jest stosowanie zwolnienia z podatku od towarów i usłg przez firmę, która świadczy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami na rzecz Agencji ubezpieczeniowej sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 67.20.10-00.90?Zgodnie ze stanem faktycznym Strona uważa, iż świadczone usługi są zwolnione z VAT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

W dniu 07.01.2005 r. Podatnik złożył pismo (uzupełnione następnie pismem z dnia 01.02.2005 r. ) w których informuje, iż w 2005 r. rozpoczął wykonywanie czynności brokerskich polegających na świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Zakładów Ubezpieczeń oraz usług pośrednictwa finansowego na rzecz Funduszy Inwestycyjnych za pośrednictwem spółki z o.o. Wykonywana działalność polega na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umowy z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli od klienta, w tym: poszukiwaniu klientów do zawarcia ubezpieczenia, zebraniu niezbędnych danych od klienta w celu przygotowania zapytań ofertowych, wysyłaniu zapytań ofertowych do różnych Zakładów Ubezpieczeń w imieniu Spółki na rzecz klienta, analizie otrzymanych ofert i przedstawianiu ich klientowi, występowaniu w imieniu Spółki do wybranego Zakładu Ubezpieczeń o wystawienie polisy ubezpieczeniowej klientowi, dostarczeniu klientowi wystawionej polisy. Ponadto działalność ta polega również na pośredniczeniu w imieniu Spółki przy zawieraniu umów z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi i Funduszami Inwestycyjnymi, za które to usługi podatnik otrzymuje od Spółki wynagrodzenie, które jest częścią prowizji otrzymanej z Zakładu Ubezpieczeń lub Funduszu. Podatnik nie pobiera żadnych opłat od klienta. Z załączonej do zapytania opinii wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych nr OK-5672/KU-334/10-5659/2004 z dnia 30.07.2004 r. wydanej zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844) przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.20.20-00.00 "Usługi maklerów i agencji ubezpieczeniowych", natomiast dla celów podatkowych w/w usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.20.10-00.90 "Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe. Zdaniem podatnika wykonywane usługi klasyfikują się do grupy zwolnionej z podatku VAT.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pozycją nr 3 załącznika nr 4 do ustawy zwolnione od podatku zostały usługi pośrednictwa finansowego (Sekcja J ex (65-67) ), z wyjątkiem określonych usług tego rodzaju wprost wyłą ...

Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT przy świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, działając na podstawie art. art. 14a § 1, 2 i 4, 217i 236 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) podziela pogląd przedstawiony w piśmie z dnia 6 stycznia 2005r. (wpływ do tut. Organu 7 stycznia 2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie interpretacji ...

W którym momencie Spółka powinna zaliczyć koszty wypłacanych pośrednikom prowizji do kosztów uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 25.08.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.08.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momencie Spółka powinna zaliczyć koszty wyp ...

Pytanie dotyczy ustalenia momentu powstania przychodu Spółki wykonującej usługi brokerskie.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. o ustalenie momentu powstania przychodu Spółki wykonującej usługi brokerskie, Naczelnik Pierwszego Mazo ...

Generowanie strony w 16 ms