Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubezpieczony

Zasady wystawiania faktur VAT oraz możliwości odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.11.2003 r. (wpływ do tut. organu 06.11.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje, co następuje: Zasady wystawiania faktur VAT określa rozp ...

Czy stratę spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym, w którym uczestniczył ciągnik siodłowy zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych, a który nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem Auto - Casco można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej remontów powypadkowych?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Oznacza to, iż zasadą jest zakwalifikowanie wszystkich wydatków poniesionych w celu uzyskania przyc ...


Pytanie Spółki dotyczy zasad opodatkowania różnicy z tytułu przesunięcia środków z ogólnego funduszu kapitałowego na fundusz ubezpieczeniowy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka oferuje ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, ...

Czy zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm./ ma zastosowanie do dochodów z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym także w przypadku, gdy umowa o prowadzenie IKE została zawarta z osobą, która w dacie zawarcia umowy: - miała ukończone 60 lat lub - nabyła już uprawnienia emerytalne i ukończyła 55 rok życia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych prowadzi ...

Pytanie brzmi: czy przy przenoszeniu środków z rachunków grupowego ubezpieczenia emerytalnego prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń "X" na pracowniczy program emerytalny w przypadku gdy pracownik zdecyduje o kontynuowaniu gromadzenia środków w ramach pracowniczego programu emerytalnego zarządzanego przez inną instytucję finansową ciąży na płatniku obowiązek obliczania i pobierania zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę, wynika że Zakład Ubezpieczeń "X" ma zawarte um ...

Czy składka ubezpieczeniowa odprowadzona przez polskiego przedsiębiorcę (wnioskodawcę) do amerykańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego nie posiadającego oddziału w Polsce, ani na terenie Unii Europejskiej, a dotycząca opisanego ubezpieczenia bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest kosztem uzyskania przychodu ze źródeł osiąganych w Polsce?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie podatnika z dnia 7.11.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż podatni ...

Czy składkę płaconą na fundusz emerytalny (tak zwany III filar) można odliczyć od dochodu jako składkę zapłaconą w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że zawarł w dniu 27.11.2000 roku umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., która została potwierdzona polisą. Z powyższego tytułu wpłaca na własny fundusz emerytalny (tak zwany III filar) składki w określonej wysokości. Według wnioskodawcy zachodzą przesłanki określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o ...

Czy przekazanie na podstawie dyspozycji pracownika środków z pracowniczego programu emerytalnego na jego rachunek prowadzony przez inną instytucję finansową w ramach pracowniczego programu emerytalnego, nie powoduje wypłaty tych środków na rzecz pracownika a jedynie ich przeniesienie i czy w związku z tym na Spółce jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiomny stan faktyczny ora ...

Czy w podanym stanie faktycznym koszt ubezpieczenia pokrywany przez Spółkę stanowi przychód pracownika?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonego przez Spółkę Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstaw ...

Generowanie strony w 13 ms