Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypadek

Zasady wystawiania faktur VAT oraz możliwości odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.11.2003 r. (wpływ do tut. organu 06.11.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje, co następuje: Zasady wystawiania faktur VAT określa rozp ...

Czy należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczać je w koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych chwilowo nie używanych ze względu na uszkodzenie w trakcie wypadku samochodowego?

Zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu – o pr ...

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa wnoszę o wydanie urzędowej interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 3b i pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Stan faktyczny: W 1999 roku prowadziłem działalność gospodarczą. W jej ramach zawarłem umowę o wykonanie usługi. Umowy nie wykonałem, gdyż uległem wypadkowi samochodowemu, za spowodowanie którego winę ponosi kierowca objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakładzie ubezpieczeń. Prowadzę spór sądowy z zakładem ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu utraconego dochodu z powodu nie wykonania w/w umowy. Pytanie Czy w przypadku uzyskania odszkodowania będzie ono objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też zwolnienia nie będzie z uwagi na istnienie przesłanek, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b w/w ustawy. Moje stanowisko: Odszkodowanie powinno zostać objęte zwolnieniem z podatku dochodowego, gdyż art. 21 ust. 1 pkt 4 należy uznać za przepis szczególny w stosunku do art. 21 ust. 1 pkt 3b

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 października 2004 roku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są (...) inne odszkod ...

Dotyczy kwestii zaliczenia opłat za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej “…”- do kosztów uzyskania przychodu

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 sierpnia 2004r. (wpływ do tut. organu podatkowego) dotyczące kwestii zaliczenia opłat za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej “...”- ...

Czy leasingobiorcy (leasing operacyjny) przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu naprawy przedmiotu leasingu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści złożonego w tutejszym Organie podatkowym pisma wynika, że (...) Spółka cywilna zawa ...

Czy wypłacone w Niemczech świadczenie z tytułu wypadku jest zwolnione w Polsce od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2003 r. dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia pieniężnego z tytułu wypadku na terenie Niemiec uprzejmie informuje: Zasady opodatkowania dochodów osiąganych na terenie Niemiec przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Umowa p ...

Czy nota obciążeniowa wystawiona przez zleceniodawcę usługi transportowej z tytułu uszkodzenia towaru w wyniku wypadku drogowego stanowi koszt uzyskania przychodu wykonawcy usługi transportowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22.02.2005 r., który wpłynął 25.02.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania przez ...

Pytanie podatnika „Czy w związku z tym, że samochód podatnika nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC i poniesiony koszt związany z naprawą samochodu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (a tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego), wypłacone na rachunek zakładu naprawczego odszkodowanie stanowi przychód podatkowy dla Spółki w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, czy też nie zalicza się do przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a cyt. ustawy?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z poźn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 17 maja 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii uznania za przychód odszkodowania wypłaconego na rzecz z ...


Czy można odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach dokumentujących naprawę powypadkową samochodu nie objętego ubezpieczeniem dobrowolnym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a - 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (teks jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług postana ...

Generowanie strony w 299 ms