Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działka pod budowę


Czy środki finansowe gromadzone na koncie w Kasie Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na budowę domu może podatnik przeznaczyć na zakup działki budowlanej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Przepis art. 27 a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2002 roku stanowi: ...

1. Czy zakup działki budowlanej dokonany w 2002 r. podlega odliczeniu od podatku ? 2. Czy wydatki na budowę budynku mieszkalnego rozpoczętą w 2003 r. - podlegają odliczeniu od podatku w ramach kontynuacji inwestycji - podatnik w latach 1997-2000 korzystał z ulgi na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym ?

W odpowiedzi na pismo złożone przez Państwa w dniu 24.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że Państwa stanowisko zawarte w w/w piśmie jest błędn ...

Spółka jawna planuje budowę pawilonu handlowego na działce nie będącej własnością Spółki, ani żadnego z jej wspólników, lecz osoby zgłoszonej do ubezpieczenia społecznego, jako osoby współpracującej w Spółce, spokrewnionej z każdym ze wspólników (żona jednego ze wspólników, matka dwóch kolejnych wspólników i teściowa czwartego wspólnika). Pytania Spółki dotyczą następujących kwestii: Czy wobec aktualnych przepisów podatkowo - skarbowych Spółka musi zawrzeć umowę dzierżawy z właścicielką działki? Czy dzierżawa jest konieczna na czas budowy pawilonu i czy koszty dzierżawy zwiększą wartość nakładów na przedmiotową inwestycję? Czy można na okres budowy zawrzeć umowę użyczenia przedmiotowej działki i poczynić nakłady związane z inwestycją? Czy można zawrzeć umowę dzierżawy dopiero po oddaniu pawilonu do użytku, gdzie przychody z dzierżawy będą kosztem u dzierżawiącego? Czy opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej może być kosztem u dzierżawiącego, lub nakładem inwestycyjnym, czy w ogóle nie powinna być ujęta w ewidencji Spółki?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim, pismem z dnia 24 marca 2004 r. Nr US.29-PD-DB/415-2/04, dotyczące budowy przez Spółkę pawilonu handlowego na działce nie będącej własnością Spółki, ani ż ...

Czy wydatek poniesiony w 2004 r. na zakup działki położonej w miejscu, w którym z dniem 01.01.2004r straciły ważność plany przestrzennego zagospodarowania terenów budownictwa jednorodzinnego, można zaliczyć na pokrycie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia i skorzystać z tego tytułu ze zwolnienia z 10% podatku dochodowego ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w roku 2004 sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które nabył w tym samym roku. W celu skorzystania ze zwolnienia z 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego od tej transakcji, zostało złożone w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wydatkowaniu uzyskanych pieniędzy, w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na cele określo ...

Czy sprzedaż działek budowlanych dokonywana przez podatnika podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w przypadku gdy stanowią one własność prywatną podatnika, nie są związane z prowadzoną przez niego działalnością podatkową i zostały nabyte aktem darowizny i kupna w latach 1994 i 1996?

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług ustawy z dnia 11 marca 2004r. podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne , jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. W myśl art.15 ust. 2 w/w ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w ...

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zamierza dokonać sprzedaży gruntu z przeznaczeniem pod budowę, przy czym transakcja ta nie ma znamion działalności wykonywanej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy. Do Naczelnika tut. Urzędu zwrócono się z zapytaniem, czy w/w transakcja powinna być obciążona podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 6 tej ustawy towarem są również grunty. Z art. 15 ust. 1 w/w ustawy wynika, że podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, ...

Korzystam z dużej ulgi budowlanej odliczając wydatki na budowę domu jednorodzinnego w ramach praw nabytych przed 1997r. Nie odliczyłam wydatków związanych z gruntem, gdyż umowa notarialna nie zawierała osobnej wartości dotyczącej gruntu. W 2003r. nabyłam sąsiednią działkę budowlaną, czy w związku z tym mogę odliczyć od dochodu wydatki na zakup tej działki?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w którym Strona wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy korzystając z dużej ulgi podatkowej dotyczącej inwestycji sprzed 1997r. na budowę domu jednorodzinnego nabyła prawo do odliczenia dalszych wydatków poniesionych na zakup w 2003r. sąsiedniej działki ...

Czy sprzedaż działki budowlanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od 1 maja 2004 r. ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004r. (data wpływu 19.05.2004r.) uzupełnione pismem z dnia 01.06.2004r. w sprawie stosowania prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( ...

Czy sprzedaż działek będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 13 maja 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 13 maja 2004 r. przedstawił Pan następujący stan faktyczny. W październiku 2002 r. kupił Pan z żoną ...

Generowanie strony w 4 ms