Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi telekomunikacyjne

Wątpliwości podatnika dotyczą wykładni § 64 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia w świetle którego podatnik ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT m.in. na świadczone usługi telekomunikacyjne, a konkretnie: 1. czy zapłata za wykonaną usługę na rzecz nierezydenta po upływie 90 dni od dnia wykonania tej usługi powinna obejmować również naliczony dodatkowo podatek VAT oraz, 2. za jaki miesiąc w deklaracji VAT-7 należy wykazać korektę faktury VAT zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na 0%.

Z treści pisma przedstawionego przez podatnika wynika, że podpisał on umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych z firmą, która jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1178 ze zm.). Z wyjaśnienia Spółki wynika, że na mocy tej umowy operatorzy świadczą wzajemne usługi telekomunikacyjne na zasadzie „obustronnej wymiany ruchu”. ...

Jaką stawkę należy zastosować w ramach świadczenia usługi telekomunikacyjnej przez podmiot, który zapewnia w imieniu podmiotu zagranicznego obsługę klientów mających siedzibę na terytorium RP poprzez swoje zaplecze w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej oraz doświadczenie w świadczeniu usług telekomunikacyjnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. potwierdzenie prawa podatnika do zastosowania stawki podatku 0% przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, stosownie do art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursy ...

Pytanie dotyczy zasad opodatkowania podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych,realizowane przy wykorzystaniu tzw. kart magnetycznych, polegających na realizacji łączności telefonicznej dla polskich obywateli wysłanych z misją za granicę za pomocą urządzeń satelitarnych połączonych z urządzeniami podatnika znajdującymi się w Polsce. Połączenie satelitarne zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu dzierżawionych przez Podatnika łączy satelitarnych.

Odpowiadając na wskazany przez podatnika w złożonym wniosku problem, należy wskazać, iż świadczone przez podatnika usługi telekomunikacyjne, realizowane przy wykorzystaniu tzw. kart magnetycznych, podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż świadczenie przedmiotowej usługi telekomunikacyjnej przy wykorzy ...

Jaka jest data powstania przychodu należnego w przypadku rozliczeń z tytułu świadczenia m.in. usług telekomunikacyjnych w oparciu o przepis art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym od dnia 01.01.2004 r.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 30 grudnia 2003 r., uzupełnione następnie w dniu 29 stycznia 2004 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego w sprawie ustalenia momentu uzyskania przychodów związanych z ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na rzecz nierezydenta?

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 ze zm.) dzierżawa łączy telekomunikacyjnych stanowi usługę telekomunikacyjną. Usługi te zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wchodzą w zakres grupowania PKWiU 64.20 „Usługi telekomunikacyjne”. Do ww. usług stosuje się obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT na podstawie § ...

Czy w przypadku wystawienia faktur korygujcych zmniejszających stawkę podatku od towarów i usług dotyczących usług telekomunikacyjnych i eksportu tych usług Spółka powinna dokonać wstecznej korekty deklaracji, w których ujęto nieprawidłowe kwoty podatku należnego.

W odpowiedzi na pismo z dn. 04.12.2003r. Spółki będące zapytaniem o prawidłowe rozliczanie faktur korygujących zmniejszających stawkę podatku VAT dotyczących usług telekomunikacyjnych i eksportu tychże usług, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów informuje co następuje: W piśmie ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r. w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie przepisów prawa podatkowego, dotyczących ewidencjonowania przychodów uzyskiwanych od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuj ...

Czy sprzedaż usług telekomunikacyjnych podmiotom zgranicznym (których wynikiem jest przepływ informacji poza granice Rzeczypospolitej Plskiej) jest eksportem usług?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w świetle przepisów oraz stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 27 października 2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wyjaśnia, iż zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przez eksport usług rozumie si ...

W którym momencie Spółka uzyskuje przychód, z tytułu płatnego co miesiąc abonamentu?

Zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany w udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odpowiedzi z 25 lutego 2004r. Znak US 72/ROP1/423 – 94/04/LM na zapytanie Spółki z 21 stycznia 2004 roku stwierdzając, iż jest ona nieprawidłowa. Zasadne je ...

Jaką datę należy przyjąć jako datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, za które to usługi faktury dla odbiorców wystawiane są miesięcznie w następnym miesiącu po wykonaniu usługi?

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „W.”, pismem z dnia 9.01.2004 r. (znak: SPT-33/Ł/2004), zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższ ...

Generowanie strony w 8 ms