Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inkasenci

Czy wynagrodzenie należne inkasentowi z tytułu poboru podatku w drodze inkasa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w przypadku gdy Rada Miejska uchwałą powierzyła Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek obliczania i poboru podatku od posiadania psów?

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Natomiast zgodnie z § 4 powołanego przepisu rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenia dla p ...

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego przez inkasenta podatków oraz opłaty targowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia ...

Czy wynagrodzenie sołtysów wypłacone, w oparciu o zawartą umowę zlecenie za pobór opłat w drodze inkasa, o których mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 111 poz. 1197 ze zm.), zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176 ze zm.)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych (a nie jako np. osoba odpłatnie świadcząca usługi eksperckie, czy jako pracownik wykonujący swe obowiązki zawodowe). Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy zaś do czy ...

Jak poprawnie należy wystawić fakturę?

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.07.2003 r. uprzejmie informuje. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie poda ...

Czy od (niskich) kwot wynagrodzeń inkasentów należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Uchwałą rady miasta powołano inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Inkasem objęto również podatek od psów i świadectwa pochodzenia zwierząt. W uchwale określono wysokość i formę wynagrodzenia za czynności inkasa. Jednocześnie ZUS odstąpił od poboru wszystkich składek ubezpieczeniowych od tychże wypłat dokonywanych inkasentom. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie ...

Czy od wypłaconych wynagrodzeń inkasentom pobierającym należności publicznoprawne i członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych płatnik zobowiązany jest pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn: Dz.U. z 2005, nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i obowiązków płatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku w odniesieniu do opisanego stanu fak ...

Czy czynność poboru w drodze inkasa podatku od posiadania psów, za którą Spółdzielnia otrzymuje wynagrodzenie przekazywane na Jej rachunek bankowy, podlega ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jako usługi świadczone przez agencje inkasa?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawie w sposób następujący: Dnia 20.09.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Spółdz ...

Czy faktury VAT drukowane z podręcznego komputera inkasenta są podstawą do odliczenia podatku VAT ?

Działając na podstawie: - art. 14a § 1, § 3, § 4 oraz art.217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), - art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 86 ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 10 pkt 3, art. 86 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz - § 8 - § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów ...

Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług inkasenta świadczonych na zlecenie.

W dniu 14.11.2005r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pani wniosek z dnia 24.10.2005r., w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług inkasenta świadczonych na zlecenie. Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą - usługi krawieckie i z tego tytułu jest Pani podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie jest Pani zatrudniona w ...

Czy od wypłaconego wynagrodzenia inkasentom na podstawie Uchwały Rady Miejskiej należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jak od umów cywilno - prawnych (umowa zlecenie), przy jednoczesnym zastosowaniu kosztów uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2007 r. (data wpływu 22.02.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie p ...

Generowanie strony w 28 ms