Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pobór podatku

Czy wynagrodzenie należne inkasentowi z tytułu poboru podatku w drodze inkasa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w przypadku gdy Rada Miejska uchwałą powierzyła Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek obliczania i poboru podatku od posiadania psów?

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Natomiast zgodnie z § 4 powołanego przepisu rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenia dla p ...

Czy w sytuacji, gdy wypłacane jest wynagrodzenie ze stosunku pracy - należne za poprzedni rok podatkowy, osobie, z którą została rozwiązana umowa o pracę - przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy, należy stosować koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną w wysokościach obowiązujacych w roku, w którym następuje wypłata.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu w odpowiedzi na pismo z dnia 22 stycznia 2004 r., uzupełnione w dniu 4 lutego 2004 r., wyjaśnia co następuje: Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Jak płatnik winien dokonywać rocznego rozliczenia należności wypłacanych w formie ryczałtu osobom przybranym do osoby okazywanej, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1026 z późn. zm.)?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisma z dnia 11.02.2004 r. znak F-MJ/0168/43/2004 (data wpływu do Urzędu 16.02.2004 r.) i z dnia 02.03.2004 r. znak F-0168/77/04 (data wpływu 05.03.2004 r.) informuję, że zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizyczny ...

Kto zapłaci za zobowiązanie podatkowe w przypadku wypłacenia przez byłego pracodawcę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w godzinach nocnych, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wyrównanie zasiłku chorobowego, na mocy zawartej ugody sądowej?

Dnia 20.02.2003 r. w Sądzie Rejonowym w K., Pan X zawarł z byłym pracodawcą ugodę na mocy której, pracodawca został zobowiązany byłemu pracownikowi zapłacić kwotę 7.150 zł z tytułu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wyrównanie zasiłku chorobowego. Dnia 22.12.2003 r. ...

Spółka pyta czy prawidłowo wykazuje przychody z tytułu udzielonych licencji w deklaracji CIT - 2 i jednocześnie wykazuje podatek potrącony od tego przychodu przez stronę zagraniczną oraz jak ma postąpić gdy infornację o potrąceniu podatku przez stronę zagraczną otrzyma w następnym roku podatkowym, a nie w tym w którym otrzyma płatność.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 03 grudnia 2003r. (uzupełnione w dniu 19.02.2004r) informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000r. poz 654 ze zm.) jeż ...

Pracownik przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim i otrzymuje co miesiąc dodatek funkcyjny. Dodatek ten, zgodnie z wewnętrznym regulaminem wynagradzania, nie wchodzi do podstawy naliczania zasiłku chorobowego. Kwota ta, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych, nie wchodzi do podstawy wymiaru składek. Pracownik, zgodnie z regulaminem wynagradzania, ma prawo pobierać to wynagrodzenie “obok” zasiłku chorobowego. Czy od ww. dodatku płatnik powinien potrącić koszty uzyskania przychodów oraz ulgę ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z zapytaniem Spółdzielni z dnia 23 lutego 2004 r. (data wpływu 27.02.2004 r.), uzupełnionym pismem złożonym dnia 19.03.2004 roku, w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku docho ...

Czy wypłacony pracownikowi, będącemu równocześnie członkiem rady nadzorczej, ekwiwalent pieniężny za używanie przez niego na potrzeby podatnika samochodu należącego do innego podmiotu gospodarczego będzie stanowił dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?

Wobec przedstawionego stanu faktycznego tut. Organ podatkowy wyjaśnia, że pracownikowi Spółki, będącemu jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki po zawarciu umowy cywilno prawnej może być wypłacany zwrot kosztów za używanie przez pracownika samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy w celach służbowych. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 ...

W jaki sposób płatnik winien pobrać podatek dochodowy od osób fizyvcznych z tytułu umowy zlecenia zawartej z podatnikiem będącym emerytem, w przypadku osiągnięcia przez niego dochodu w kwocie brutto 450 zł?

W myśl postanowień art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. – osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1 i 3 z tytułu działaln ...

Czy wynagrodzenie sołtysów wypłacone, w oparciu o zawartą umowę zlecenie za pobór opłat w drodze inkasa, o których mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 111 poz. 1197 ze zm.), zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176 ze zm.)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych (a nie jako np. osoba odpłatnie świadcząca usługi eksperckie, czy jako pracownik wykonujący swe obowiązki zawodowe). Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy zaś do czy ...

Czy od przychodów uzyskiwanych przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) płatnik jest obowiązany pobierać podatek po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy w ramach pobieranego 19% podatku powinna być odliczona składka zdrowotna?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu) uzupełnione w dniu 26.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się ...

Generowanie strony w 30 ms