Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: napiwki

Czy od uzyskanego dochodu z napiwków powinny być odprowadzane co miesiąc zaliczki na podatek?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 10.02.2004 r. (uzupełnionym 20.02.2004 r.) zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Napiwki otrzymane przez pracowników zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania kwot uzyskiwanych od pracodawcy – ... S.A. „...” z siedzibą w ... Oddział w ... – i finansowanych z wpływów z tytułu napiwków.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 5 kwietnia 2004 r. nadesłane za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2004 r. nr PB-3/077-32-II/04 (uzupełnione o opłatę skarbową dnia 20 września 2004 r.) dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania kwot uzyskiwanych od pracodawcy – .. ...

W 2004 roku nasz zakład pracy, każdemu z nas wystawił trzy PITy 8C za lata podatkowe 2001, 2002 i 2003. W tych formularzach wykazano nasze przychody z "napiwków", od których - jakoby - płatnikiem podatku dochodowego jest zakład pracy. Czy otrzymane przez nas wypłaty pieniężne - wynagrodzenie - było: - przychodami ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? - czy też były to przychody z innych źródeł ?

W odpowiedzi na pismo dotyczące zasadności wystawienia deklaracji PIT-8C za lata podatkowe 2001, 2002, i 2003 od wypłaconych „napiwków” oraz w związku z prośbą o zajęcie przez tut. Organ stanowiska na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa ( Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm. ) w sprawie następujących pytań: Czy otrzymane wypłaty pieniężne w postaci napiwków były: - przychodami ze stosunku pracy ...

Czy napiwki wypłacone przez pracodawcę pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku krupiera, powinny być potraktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy i czy w związku z tym, pracodawca miał obowiązek pobrać od tych dochodów zaliczki na podatek dochodowy?

W dniu 24.08.2005r zwróciła się Pani do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ze względu na przepisy dotyczące właściwości miejscowej, Pani wniosek został przesłany do tutejszego organu podatkowego (wpływ pisma 06.09.2005r) W dniu 12.09.2005r została Pani wezwana do uzupeł ...

Czy napiwki są objęte obowiązkiem naliczania VAT?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest właścicielem hotelu. Pracownicy hotelu otrzymują od gości napiwki. W przypadku zapłaty za usługę przelewem, kartą kredytową lub płatniczą, udzi ...

Czy napiwki otrzymywane przez pracowników lub zleceniobiorców stanowią obrót Spółki i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że pracownicy i zleceniobiorcy Spółki otrzymują od klientów dobrowolne napiwki. Otrzymane napiwki trafiają do wspólnej puli (zwykle na rachunek bankowy Spółki), a n ...

Czy kwoty napiwków otrzymywanych przez pracowników lub zleceniobiorców Spółki powinny być zaliczane do Jej obrotu i czy powinny one zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) zwiększać podstawę opodatkowania VAT usług świadczonych przez Spółkę na rzecz klientów?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt 1, art. 8 ust.1, art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.06.2006r. wniesionego ...

Czy w związku z wypłacanymi pracownikom napiwkami na pracodawcy ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 01.06.2007r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 01.06.2007r. zwrócił się Pan o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowe ...

Czy kwoty napiwków wypłacane pracownikom podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak, to przy użyciu jakiej stawki podatkowej?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b §2 i §5 pkt 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez Spółkę z 7. ...


Generowanie strony w 26 ms