Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeniesienie prawa własności

Podatnik posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego handlowo-usługowego zwrócił się z pytaniem dotyczącym interpretacji przepisu art. 6 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z zamiarem zawarcia w przyszłości przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu użytkowego handlowo-usługowego, w której będzie m. in. określony zadatek – kaucja zabezpieczająca strony na zawarcie sprzedaży lokalu bądź odstąpienie od jej zawarcia.

Stosownie do zapisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, organ podatkowy analizując sprawę, stwierdza, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ...

- czy sprzedaż nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych (nabyta nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 25 listopada 2003 r. stwierdza co następuje: Z pisma Pana wynika, że został sporządzony akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości o powierzchni 1,9082 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów w skład ww. nieruchomoś ...

czy nabywając nieruchomość, przy akcie notarialnym przenoszącym własność mam obowiązek uiścić u notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, czy też należy potraktować nabywaną nieruchmość jako powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, którego jestem dzierżawcą i w stosunku do którego posiadam tytuł prawny tj. umowę dzierżawy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając na zasadzie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: - z pisma z dnia 25.02.2004 r. wynika, iż jest Pan dzierżawcą pastwiska o pow. 3,08 ha położonego we wsi O. W dniu 25.02.2004 r. podpisał Pan umowę warunkową KUPNA nieruchomości położ. we wsi G. o pow. 0,20 ha zabudow ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku wzniesionego w 1965 r. na gminę w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w oparciu o art. 2 ust. 3b w związku z art. 4 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 2e i art. 4 pkt 7 lit. a ustawy VAT jest zwolniona od opodatkowania podakiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13.11.2003 r. (datowane 27.10.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki oraz prawa własności budynku w zamian za zaległości podatnika wobec gminy, Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: ...

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego została rozpoczęta przez rodziców w 2001r. w dniu 12.11.2002r. w/w budynek w stanie surowym zamkniętym został przepisany w formie darowizny na córkę. Czy wykańczjąc i wyposażając wnętrze budynku córka będzie miała możliwość dalszego korzystania z ulgi budowlanej i przez jaki okres?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r. (uzupełnione w dniu 05.03.2004r., data wpływu 09.03.2004r.) informuje, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryc ...

W dniu 11.05.2000 r. zakupiłem wraz z żoną na prawach współwłasności małżeńskiej budynki magazynowe oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą prowadzoną tylko przeze mnie. Następnie w dniu 01.02.2001 r. zawarłem umowę przedwstępną sprzedaży, w której zobowiązałem się do sprzedaży po upływie 5 lat od jej zawarcia jednego z budynków oraz prawa użytkowania wieczystego niepotrzebnej mi części gruntu. W umowie tej nie wyodrębniono oddzielnie ceny budynków i ceny gruntu, określono natomiast, że na cenę sprzedaży będą się składać dwie części : stała, określona kwotowo i spłacana w równych miesięcznych ratach od chwili zawarcia umowy przedwstępnej przez 5 lat, oraz część zmienna w wysokości 30% odsetek od kredytu spłacanego przeze mnie w banku, zaciągniętego na zakup tej nieruchomości. Całkowita spłata ceny sprzedaży oraz przeniesienie prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu ma nastąpić po upływie 5 lat od chwili zawarcia umowy przedwstępnej. Ponadto wyjaśniam, że nieruchomość została nabywcy udostępniona zaraz po podpisaniu umowy przedwstępnej wyłącznie w celu dokonania modernizacji budynku i innych prac niezbędnych do podjęcia jego działalności. Czy w opisanej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym i w którym momencie ?

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej nie będ ...

Z tytułu zakupu środków transportu spółka skorzystała z ulgi i premij inwestycyjnej na podstawie art. 26a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wątpliwości budzi przepis dotyczący ewentualnej utraty tej ulgi i premii.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 930 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.02.2004 r. wyjaśnia co następuje: ze stanu faktycznego przedstawionego w Państwa piśmie wynika, że z tytułu zakupu środków transportu spółka skorzystała z ulgi i premij inwestycyjnej na podstawie art. 26a us ...

Dotyczy przychodów uzyskanych z zamiany domów mieszkalnych wraz z gruntem lub prawem użytkowania gruntu, które związane są z budynkami.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lita) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu la ...

Sporządzający umowę notariusz – będący płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych – wystąpił z zapytaniem , czy opisana umowa podlega przedmiotowemu podatkowi .

Spółka - w wyniku wykonania zobowiązania wynikającego z zapisu art.9 ustawy o własności lokali – na mocy aktu notarialnego ustanowiła odrębną własność lokalu w budynku wybudowanym na posiadanym gruncie i przeniosła to prawo na drugą stronę umowy wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej. W akcie notarialnym określone zostało wynagrodzenie za wybudowanie i przeniesienie własności lokalu ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku wzniesionego w 1938 r. na Gminę w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2004 r. znak PN/1634/04 w sprawie przeniesienia prawa własności budynku wraz z przynależnym gruntem na rzecz Gminy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), uprzejmie informuje: Jak wynika z treści pisma, Spółka posiada zobowiązania z tytuł ...

Generowanie strony w 318 ms