Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: własność lokalu

Podatnik posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego handlowo-usługowego zwrócił się z pytaniem dotyczącym interpretacji przepisu art. 6 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z zamiarem zawarcia w przyszłości przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu użytkowego handlowo-usługowego, w której będzie m. in. określony zadatek – kaucja zabezpieczająca strony na zawarcie sprzedaży lokalu bądź odstąpienie od jej zawarcia.

Stosownie do zapisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, organ podatkowy analizując sprawę, stwierdza, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ...

Czy podatek od nieruchomości od gruntu - w części związanej z wynajętym lokalem mieszkalnym - opłaca właściciel gruntu, czy najemca lokalu?

Odpowiadając na pismo z dnia 21.07.2003 r. (skierowane w dniu 31.12.2003 r. do tut. organu podatkowego przez Ministerstwo Finansów według właściwości) znak sprawy: ...... w sprawie zapytania czy podatek od nieruchomości od gruntu, w części związanej z wynajętym lokalem mieszkalnym opłaca właściciel gruntu (w tym przypadku Agencja), czy najemca lokalu (osoba fizyczna) – Wójt Gminy Bartoszyce zgodni ...

Czy ososba nie posiadająca tytułu prawnego do zajmowanego lokalu może zastosować odliczenia z tytułu ulgi remontowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004r. uzupełnione dnia 09.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: podstawę prawną do dokonania odliczenia wydatków z tytułu remontu i modernizacji zawiera art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

W latach 2000-2001 korzystałem z odliczeń z tytułu ulgi budowlanej. Obecnie inwestycja dochodzi do końca i stanę się jej właścicielem. Po ustanowieniu właśności lokalu zamierzam go sprzedać. Czy będę zobowiązany do zwrotu ulgi budowlanej?

Zgodnie z przepisem art.27a ust.13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( jednolity tekst: Dz.U.z 2000r. Nr.14 poz.176 z późn.zm.) - przed jej nowelizacją - jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu / przychodu/ lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust.1 pkt.1 i 2, a następnie: wycofał ze spóldzielni wniesiony wkład, w całości zmien ...

Spółka Budowlano - Mieszkaniowa uzyskała pozwolenie na budowę decyzją z listopada 1997 r. oraz z czerwca 1999 r. przez Burmistrza Gminy. Zaświadczenie Urzędu Gminy stwierdza, że w lutym 2000 r. Inwestor przystąpił do użytkowania budynku mieszkalnego. Zakończenie inwestycji nastąpiło w styczniu 2003 r. z chwilą podpisania aktu notarialnego przenoszącego własnośc lokalu mieszkalnego na podatników. Wpis do księgi wieczystej nastąpił w kwietniu 2003 r. Kredyt został zaciągnięty w 100 % w Banku. Zgodnie z art. 26b ust. 5 ustawy o poddatku dochodowym od osób fizycznych ulga odsetkowa obejmuje tylko odsetki od kredytów udzielonych po 01-01-2002 r. przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe. Ustawa ta mowi również, że inwestycję trzeba zakończyć przed upływem 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskało się pozwolenie na budowę, ale tylko gdy inwestorem jest sam podatnik. Potwierdzeniem zakończenia inwestycji jest pozwolenie na użytkowanie budynku lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. Z mocą niejako wsteczną wyłączono ten warunek, jeśli mieszkanie jest kupowane od dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej. Mając na uwadze w/w ustawę uważam, że mogę skorzystać z ulgi odsetkowej.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie w sprawie możliwości odliczania odsetek od kredytu bankowego na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zmianami.) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje co następuje: Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych u ...

Spółka korzystała z ulgi-odliczenia od dochodu wydatków na budowę budynku z przeznaczeniem lokali na wynajem Czy wyodrebnienie lokali mieszkalnych jako osobnych nieruchomości lokalowych nie spowoduje utraty prawa do ulgi.

Podatnik w latach ubiegłych skorzystał z ulgi w zakresie odliczenia od dochodu wydatków na budowę wspólnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali pod wynajem. W chwili obecnej część współwłaścicieli tego budynku wystąpiła z propozycją wyodrębnienia lokali mieszkalnych jako osobnych nieruchomości lokalowych. Wskutek wyodrębnienia tych lokali, każdy ze współwłaścicieli ...

Czy przy sprzedaży własnościowego prawa do lokalu nabytego w 1992 r., na który w trakcie użytkowania nie poniesiono wydatków na ulepszenie, zasadne będzie zastosowanie zwolnienia z podatku od towarów i usług ?

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z definicjami skonstruowanymi dla potrzeb tego podatku (art. 4 pkt 1 i 2) towarami są rzeczy ruchome, ...

Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego- przed upływem 5 lat od nabycia, korzysta ze zwolnienia od 10 % podatku dochodowego, jeżeli zostanie wydany w okresie dwóch lat od daty sprzedaży na remont i modernizację mieszkania, stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lakalu ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 2 marca 2004r., Nczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochdowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 1 ...

Jak prawidłowo należy udokumentować i rozliczyć dochód z najmu lokalu będącego naszą współwłasnością w sytuacji, gdy jedno z nas prowadzi w tym lokalu działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2004 r. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zdaniu drugim postanowiono, że działalność gospodarcza obe ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu wykorzystywanego w prowadzonej działalności handlowej jest przychodem z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?

Działając na podstawie artykułu 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr. 137, poz. 926) odpowiadając na pisemne zapytanie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku udziela pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa w indywidualnej sprawie. W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 12.08.2004 r. odnośnie problemu czy przychód uzyskany ze sprzedaży w ...

Generowanie strony w 12 ms