Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: księgi podatkowe

Czy produkcja rolnicza, produkcja działów specjalnych, usługowe suszenie zbóż i mieszanie pasz może być zarejestrowana jako jedna działalność gospodarcza i rozliczana w jednej księdze podatkowej?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 30.12.2003 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ze zm. ...

Przechowywanie rejestrów w postaci elektronicznego zapisu na komputerowym nośniku danych w postaci płyty CD, zamiast na papierze.

Odpowiadając na zapytanie Podatnika z dnia 26 marca 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. Podatnik przedstawił w zapytaniu, iż prowadzi rachunkowość komp ...

W oparciu o jakie przepisy osoba fizyczna powinna prowadzić szkołę niepubliczną oraz jak rozliczać się z podatku?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 10.03.2004 r. w sprawie prowadzenia szkoły niepublicznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Prowadzenie szkół niepublicznych przez osoby fizyczne stanowi źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ...

Jednostka zwraca się o wyjasnienie sposobu ujmowania kosztów uzyskania przychodu dotychczas nieujawnionych oraz wykazywanych nieprawidłowo.

Pismem z dnia 19 marca 2004 r. (bez numeru) Spółka zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości. Stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę: W wyniku czynności związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych wykryte zostały nieprawidłowości związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w latach od 2000 do 2003 ...

Kradzież dokumentów źródłowych dotyczących prowadzonej działalności uniemożliwia podatnikowi dokonanie rozliczenia za rok 2003. Czy istnieje potrzeba odtworzenia dokumentów?

Kradzież z włamaniem do samochodu podatnika może zostać zakwalifikowana jako zdarzenie losowe, o ile podatnik dołożył należytej staranności w celu jej uniknięcia, a samo zdarzenie było nieprzewidywalne i nie do uniknięcia. Niezależnie jednak od oceny kradzieży na gruncie prawa karnego i cywilnego należy podkreślić, że skutków takich zdarzeń nie można przenosić na Skarb Państwa. W przypadku kradzie ...

Jestem właścicielem spółki komandytowej, której udziałowcami są osoby fizyczne. Firma powstała w 2004r. Czy spółka może rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

W odpowiedzi na zapytanie przesłane do tut. urzędu w dniu 08.09.2004r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście zgodnie z właściwością miejscową, do którego zostało przesłane przez Panią w dniu 02.09.2004r., w sprawie rozliczenia z podatku dochodowego z tyt. dochodów uzyskanych w spółce komandytowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie informuje, iż: Zgodnie z art. 2 ust ...

Czy spółka komandytowo-akcyjna będzie mogła stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie uproszczonych metod prowadzenia księgowości od początku jej założenia i w latach następnych, jeżeli jej przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w roku rozpoczęcia jej funkcjonowania i w latach następnych nie osiągnie równowartości w walucie polskiej 800.000 euro.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.), w związku z Pana pisemnym zapytaniem z dnia 8 lipca 2004 r. w zakresie udzielenia informacji czy spółka komandytowo-akcyjna będzie mogła stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie uproszczonych metod prowadzenia księgowości od początku ...

Wspólnicy spółki cywilnej pytają, czy przychód ze sprzedaży środków trwałych zaliczany jest do przychodów roku podatkowego, których wartość decyduje o obowiązku prowadzenia w następnym roku podatkowym ksiąg rachunkowych.

Zdaniem wnoszących zapytanie przychód 800 000 EURO powodujący obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych należy ustalić w oparciu o ustawę o rachunkowości. Według art. 2 ust.1 pkt 2 tej ustawy, jej przepisy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spó ...

Czy Spółka dzielona ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru nowych spółek oraz skrócić rok podatkowy, a w konsekwencji złożyć zeznanie CIT-8 za okres od 01.01.2004r. do dnia zamknięcia ksiąg ?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odpowiadając na wniosek z dnia 29.12.2004 r. o zmianę informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnika I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21.12.2004 r. Nr 1MUS-1471/DPD1/423/266/2004/SP z dnia 29.12.2004 r. wyjaśnia jak niżej. We wniosku o informację podatkową Spółka poinformowała, że w dniu 03.11.2004 r. dokonała podział ...

Czy kopia remanentu sporządzonego w trakcie roku lub na koniec roku podatkowego powinna być przesłana do urzędu skarbowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 31 sierpnia 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązku przesłania kopii remanentu sporządzonego w trakcie roku podatkowego i remanen ...

Generowanie strony w 6 ms