Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wycena

- w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych,

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wyrażone w piśmie nr US. I/423-32/2003 z dnia 2003.12.01 w sprawie ustalania wielkości przychodów i kosztów ich uzyskania w związku z nabyciem udziałów w spółce z o.o. poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych. Zauważa jednocześnie, iż konieczne jest uzupełnienie udzielonej - w trybie art. ...

W związku ze złożonym przez jednego ze wspólników wieloosobowej spółki jawnej wypowiedzeniem umowy spółki i wystąpieniem wspólnika, Spółka poniosła następujące wydatki: koszty wyceny majątku spółki, koszty opłat za czynności notarialne. Czy w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych takie wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 02.02.2004r.) uzupełnio ...

Czy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym usługi rzeczoznawstwa, oględzin i wyceny szkody, wykonywane poza terytorium RP przez podmiot zagraniczny, na rzecz Podatnika mającego siedzibę w Polsce?

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21 ust. 1 ww. ustawy o podatku do ...

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie budowy budynku mieszkalnego na sprzedaż (ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych – podatkowa księga przychodów i rozchodów). W trakcie roku 2004 wnioskodawca zamierza (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) zakupić działkę budowlaną, która będzie wymagać wykonania na niej robót ziemnych (niwelacja terenu, likwidacja osuwisk, wyrównanie terenu), celem przystosowania pod zabudowę domem mieszkalnym na sprzedaż. W 2005 r. wnioskodawca, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zamierza rozpocząć budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż Pytania dotyczą sporządzenia spisów z natury na koniec roku podatkowego 2004 i 2005. W części odnoszącej się do 2004 roku brzmią następująco: czy grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi jest materiałem podstawowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy należy grunt budowlany wycenić stosując cenę zakupu, czy grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi można wycenić , dla potrzeb spisu z natury, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego z państwowymi uprawnieniami, z zajęciem przez wnioskodawcę stanowiska, że: ad. a) grunt budowlany jest materiałem (surowcem) podstawowym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt b rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, gdyż w procesie budowlanym stanie się on główną substancją gotowego wyrobu jakim będzie budynek mieszkalny, ad. b) w oparciu o § 19 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, materiały i towary handlowe objęte spisem z natury wycenia się według cen zakupu, zatem grunt budowlany należy wycenić według cen zakupu, ad. c) § 19 pkt 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dopuszcza możliwość przyjęcia wyceny towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia i zastosowanie wyceny według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, zatem można, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wycenić grunt na kwotę niższą od ceny jego zakupu. Natomiast w kwestiach dotyczących roku 2005 pytania brzmią: czy grunt budowlany należy wycenić (dla potrzeb spisu z natury) w oparciu o cenę zakupu a rozpoczęty budynek potraktować jako produkcję budowlaną w toku i wycenić w oparciu o koszt wytworzenia, czy niedokończony budynek oraz grunt można wycenić (dla potrzeb spisu z natury) w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475, zm. Dz. U. Nr 224, poz. 2226): „Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, b ...

Czy spółka prowadząca księgi rachunkowe może zmienić metody wyceny materiałów do produkcji oraz sposób odnoszenia ich w koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) u podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wy ...

Czy w przypadku bezpłatnego otrzymania towarów od podatnika podatku od wartości dodanej z terytorium Wspólnoty Europejskiej dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?Czy wycena tych towarów na podstawie cen stosowanych w obrocie z dostawcami towarów jest właściwą ceną?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 2 czerwca 2004 r. Jednostka zwróciła się do Na ...

Stan faktyczny: 1. Sp. z 0.0. świadczy m.in. usługi t.j. : a) Pobór i rozprowadzanie wody oznaczone wg PKWiU 41.00.20 b) Remont wodomierzy, wyłączenia i włączenia sieci wodociągowej,ekspertyzy wodomierzy oznaczone wg PKWiU 41.00.20 c) Odbiór i oczyszczanie ścieków oznaczone wg PKWiU 90.00.11 d) Nalicza opłaty dodatkowe z tytułu przekroczenia norm ochrony środowiska oznaczone wg PKWiU 90.00.11 e) Administruje wysypiskiem śmieci wg PKWiU 90.00. f) . Refakturuje usługi związane z dostawą energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych g) Dostawa energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Pytanie: , Czy w związku z nowelizacją art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustępu 3d w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r. jako przychód podatkowy w rozumieniu ww ustępu należy traktować wszystkie ww rodzaje usług świadczonych przez Spółkę zgodnie z symboliką PKWiU 41.00.20 (punkty la,lb), 90.00.11 (punkty lc, 1d, le) oraz punkty 1f i 1 g czy tylko usługi określone w punkcie 1 a, 1 c, 1 g. Stan faktyczny: 2. W związku z nowelizacją art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 01.01.2004 r. poprzez dodanie ustępu 3d następuje deklarowanie przychodu podatkowego w rozliczeniu za miesiąc w którym przypada termin płatności wynikający z faktury. Aby prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania danego okresu sprawozdawczego (miesiąca czy roku), podatnik powinien określić odpowiednio nie tylko przychody, ale ikoszty podatkowe tego okresu. W uopdop nie ma odrębnych regulacji zasad rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów z tytułu świadczenia usług określonych wart. 12 ust. 3d. Pytanie: ,a) Czy adekwatnie do przesuniętego na następny okres rozliczeniowy przychodu podatkowego zgodnie z terminami płatności wynikającymi z faktur należy odnieść odpowiednią część kosztów uzyskania przychodów tj. kosztów wytworzenia pozostających w bezpośrednim związku przyczynowo¬skutkowym z przychodami tego samego okresu sprawozdawczego natomiast stałe koszty funkcjonowania podatnika (koszty ogólnozakładowe, koszty sprzedaży) jako nie pozostające w bezpośrednim związku z przychodami powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych w momencie ich poniesienia? Przyjęty w Spółce system rachunku kosztów wydziela koszty wytworzenia, koszty ogólnozakładowe, koszty sprzedaży. b) Czy zasada taka znajduje zastosowane w przypadku okresów sprawozdawczych miesięcznych (CIT -2) i rocznych (CIT -8) czy tylko rocznych (CIT-8)? 3.Stan faktyczny: Sp. z 0.0 dla realizacji zadania inwestycyjnego na Oczyszczalni ścieków korzysta z dofinansowania z funduszu przedakcesyjnego .ISP A w związku z czym Spółka otrzymuje ww dofinansowanie oraz odsetki które wygenerują się na rachunku bankowym NBP od momentu wpływu z Komisji Europejskiej do momentu przekazania do Beneficjenta w walucie EUR . Pytanie: Czy do wyceny wpływu ww dotacji należy zastosować średni kurs NBP czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) odnośnie: 1. wskazania, w stosunku do których usług świadczonych przez jednostkę ma zastosowanie art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 2. zasa ...

czy postępuje prawidłowo księgując faktury dokumentujące poniesienie wydatków na prace remontowo-budowlane bezpośrednio w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie kosztów oraz czy odpisów amortyzacyjnych od tego obiektu można dokonywać od jego wartości ustalonej na podstawie wyceny obiektu wykonanej przez rzeczoznawcę.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zmieniam informację, której udzielił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu pismem z dnia 14.06.2004 r. Nr PD 2 /415/26/04 na zapytanie z dnia 12.05.2004 r. uzupełnione pismami z dnia 25.05.2004 r. Z treści Pana pisma wynika bowiem, że prowadzi Pan Przedsiębiors ...

podstawa wyceny remanentu likwidacyjnego

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ), po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 11.01.2004r. , który wpłynął w dniu 18.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wyceny remanent ...


Generowanie strony w 11 ms