Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość środków trwałych

Od jakiej wartości jestem obowiązany obliczyć i zapłacić podatek VAT od sprzedaży samochodu ciężarowego, będącego środkiem trwałym? Dnia 14.10.2002r. zakupiłem samochód ciężarowy na fakturę VAT. Przysługiwało mi wtedy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od części wartości samochodu, z którego to prawa nie skorzystałem, pozostała część wartości samochodu była zwolniona z podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004r. informuje: Sprzedaż samochodu ciężarowego stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ...


Czy można jednorazowo odliczyć amortyzację w wysokości 30% wartości zakupionego środka trwałego fabrycznie nowego zaliczonego do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych wgrudniu 2003r.

Odpowiadając na pismo z dnia 01.03.2004 r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27.07.2002 r. o zmianie ...

W jaki sposób ustalić wartość firmy oraz łączną wartość początkową nabytych środków trwałych – w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 6.02.2004 r. (znak: PO IV-423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 7.01.2004 r. (znak: PDM ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma W. w R. z dnia 27.01.2004 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniższych wyjaśnień: Z przedstawionego przez jednostkę stanu ...


Czy w związku z treścią art. 86 znowelizowanej ustawy VAT z 11.03.2004 r. uległy zmianie zasady ustalania wartości początkowej samochodów o ładowności powyżej 500 kg wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 4 i art. 22g ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W przedmiotowej sprawie ustalono następujący stan faktyczny : Podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiada samochody o ładowności powyżej 500 kg i zamierza zakupić jeszcze kilka tego rodzaju pojazdów. Pojawiły się u niego wątpliwości dotyczące odpisów amortyzacyjnych od tych samochodów po wejściu w życie art. 86 znowelizowanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W z ...

1/. czy na wartość początkową środka trwałego (budynku) zakupionego z wpisem do ksiąg wieczystych hipoteki z tytułu zabezpieczenia kredytu składa się wartość zapłacona w gotówce i dług stanowiący element zapłaty w gotówce?, 2/. czy kupno prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Ad1/ Ze stanu faktycznego przedstawionego w w/w piśmie wynika, iż Spółka zakupiła nieruchomość, która posiadała w księdze wieczystej wpis hipoteki zwykłej na rzecz banku tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu. Transakcja zakupu nieruchomości obejmowała zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu, znajdującego się na nim budynku oraz przejęcie przez Spółkę długu wobec banku. Nieruchomość została wpro ...

1/Czy dokument, który nie zawiera daty wykonania usługi można potraktować jako fakturę VAT?. 2/Czy mozna dokonać odliczenia faktury VAT, która nie posiada daty wykonania robót ani nie wskazuje dat i kwot otrzymanych przez wykonawcę zaliczek?.3/Czy nakłady wynikajace z niezafakturowanych do tej pory zaliczek, wpłaconych w 2001 r. a wynikajacych z wystawionej faktury w 2004 r. można potraktować jako ujawniony środek trwały i zwiększyć wartość budynku od następnego miesiaca 2004 r., czy też dokonać korekty począwszy od grudnia 2001 r?.

Pismem z dnia 19 lipca 2004r., uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2004r., i pismem z dnia 15 sierpnia 2004r. (wpływ 17 sierpnia 2004r), Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: W trakcie inwestycji prowadzonej w latach 2001 – 2002r., na zlecenie Podatnika firma wykonywała prace instalacyjne. Na życzenie ...

Czy w przypadku sprzedaży środka trwałego - samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych za cenę odbiegającą od cen rynkowych, organ podatkowy może podwyższyć wartość samochodu?

Z treści pisma wynika, że posiada Pani, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, samochód osobowo - ciężarowy na podstawie umowy leasingu. Samochód ten po zakończeniu umowy zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany od wartości początkowej wg ceny jego wykupu. Samochód ten zamierza Pani następnie sprzedać po cenie wykupu, która znacznie odbiega od jego wartości rynk ...

Generowanie strony w 13 ms