Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja administracyjna

Wydanie wyniku kontroli skarbowej wskazującego nieprawidłowości na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442 ze zm.) jest czynnością z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), w związku z czym podlega kontroli sądu administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie, postanowieniem z 709.1998 r., sygn. SA/Rz 747/98, zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów tego Sądu przedstawionych wcześniej wątpliwości prawnych w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), powoływanej dalej ja ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. w sprawie opodatkowania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z ...

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

Czy § 36 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. ma zastosowanie do decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Zgodnie z § 36 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 27, poz. 268 z późn. zm.) faktury wystawiane przez Telekomunikację Polską S.A. na rzecz jej abonentów z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych mogą zawierać w wyodrębnionej części dane, o których mowa w § 3 ...

Podatnik pyta: 1) czy wydawanie zezwoleń, w trybie decyzji administracyjnej, na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ administracji publicznej podlega podatkowi VAT? 2) czy usługa sprzedaży specyfikacji przetargowej jest nadal opodatkowana stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 7 lipca 2004 r. (data doręczenia – dnia 8 lip ...

Podatnik wnosi zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w obrocie nieruchomościami, które to zadania wykonuje, jako organ reprezentujący oraz Skarb Państwa (zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej) w związku z obowiązującą ustawą.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie jednostki wniesione w dn. 27.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje : Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Pod ...

Czy starosta działający w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami jako organ Skarbu Państwa ma obowiązek naliczać podatek VAT: a) w przypadku sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, b) w przypadku wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości Skarbu Państwa, c) w przypadku pobierania opłat rocznych z oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – przy czym oddanie ich nastąpiło w trybie decyzji administracyjnych z dniem 05. 12. 1990 r.?

Zgodnie z treścią art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (..)” zatem w przypadku, gdy organ władzy publicznej, którym jest również Starosta (realizujący swoje zadania poprzez p ...


W dniu 13.09.2002r została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, mocą której została przekazana w trwały zarząd na rzecz podległej jednostki organizacyjnej nieruchomość stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego. Decyzja stała się ostateczna w dniu 01.10.2002r, a więc przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług. Decyzja została wydana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r Nr 46, poz. 543 ze zm.). Z tytułu trwałego zarządu została ustalona opłata roczna, płatna w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 87 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług powstaje zapytanie czy ustalone ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przed 01 maja 2004r opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, których termin płatności upływa po dniu wejścia w życie tej ustawy oraz opłaty roczne ustalane w wyniku zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych-aktualizacja opłaty na skutek wzrostu wartości podlegają podatkowi VAT. Zdaniem jednostki samorządu teryt. podatek VAT od w/w opłat ustalonych ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przed dniem 01 maja 2004r z tytułu trwałego zarządu oraz opłat rocznych ustalanych w wyniku zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych jest nienależny. Zgodnie z art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis niniejszy, ani żaden inny z przepisów nie mówi o obowiązku naliczenia podatku z tytułu ustanowienia trwałego zarządu i ustalenia opłaty z tego tytułu.

Wnioskiem z dnia 15 listopada 2004r. Nr GK.VII.7002-4-3/2004 jednostka samorzadu terytorilnego zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Według przedstawionego stanu faktycznego w dniu 13.09.2002r. wydana została przez wnioskodawcę decyzja administracyjna, na mocy k ...

Czy usługi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi włsność Skarbu Państwa wykonywane przez nadleśniczych Lasów Państwowych na mocy porozumienia zawartego ze starostą i finansowane przez starostę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Odpowiadając na zapytanie nr Zn. K –31-31-2004 z dnia 19.11.2004 (data wpływu do tut. Urzędu 25.11.2004 r.), dotyczące informacji o zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług w zakresie usług nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywanych przez nadleśniczych Lasów Państwowych na mocy porozumienia zawartego ze starostą i finansowanych przez starostę, Nacze ...

Generowanie strony w 3 ms