Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: użytkowanie wieczyste


Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 06.12.2002 r.Urząd Skarbowy Kraków Krowodrza uprzejmie informuje: Do 31 grudnia 2001 r. w myśl przepisów art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane było m.in. nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania prawo użytkowania wieczystego. Natomiast, otrzymane nie ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Sandomierzu w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Pismem z dnia 24.02.2003 r. bez numeru zwróciliście się z zapytaniem czy wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód odpowiadający równowartości odpisów amort ...

Czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości od budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi koszt uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13 października 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie: czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości od budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi koszt uzyskania przychodów, Nacz ...


Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu materiałów i usług budowlanych nie podlegających wcześniej odliczeniu poprzez złożenia korekty deklaracji VAT-7 w związku ze zmianą przeznaczenia realizowanej inwestycji oraz warunków związanych z dokonaniem przedmiotowych korekt a także określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży nakładów inwestycyjnych i prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Dnia 2 września 2003 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do tu ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku wzniesionego w 1965 r. na gminę w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w oparciu o art. 2 ust. 3b w związku z art. 4 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 2e i art. 4 pkt 7 lit. a ustawy VAT jest zwolniona od opodatkowania podakiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13.11.2003 r. (datowane 27.10.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki oraz prawa własności budynku w zamian za zaległości podatnika wobec gminy, Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: ...

Czy podatnicy dokonując w 2001 r. zakupu od developera segmentu mieszkalnego wraz z gruntem (przeniesienie prawa wieczystego użytkowania) mogli skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu odpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego?

Ulga na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego obowiązywała do końca 2001r. Zgodnie z obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2001r. przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), poniesione przez podatnika wydatki na zakup gruntu lub odpłatne prze ...

Czy pierwsza, podwyższona opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (stanowiąca 25% ceny gruntu) stanowi koszt uzyskania przychodów w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Z przedstawionego w piśmie z dnia 28.01.2004 r. stanu faktycznego wynika, że jednostka będąca osobą prawną w dniu 23.12.2003 r. nabyła w wieczyste użytkowanie grunt od miasta, w związku z czym zapłaciła pierwszą opłatę stanowiącą 25% ceny gruntu. Użytkowanie wieczyste gruntu jest to prawo rzeczowe ustanawiane w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Użytkownik wieczysty uiszcza przez cz ...

- dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2002 roku, nieumorzonej części sprzedanego prawa użytkowania wieczystego gruntu, wcześniej nabytego nieodpłatnie od Skarbu Państwa.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 29.12.2003 r.uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2002 roku, nieumorzonej części sprze ...

Generowanie strony w 45 ms