Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonywanie pracy osobiście

Proszę o udzielenie odpowiedzi o sposobie dokonania rozliczenia dochodu uzyskanego z pracy sezonowej we Francji.

W związku z Pana zapytaniem prawnym dotyczących sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2003 r. z pracy sezonowej we Francji, zawartym w piśmie złożonym w Urzędzie w dniu 07.01.2004 r.,uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2004 r. oraz własnym stanowiskiem w sprawie-w dniu 29.01.2003 r.-Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ...

Czy przychody rezydenta podatkowego Republiki Słowacji za pracę wykonywaną na terenie Republiki Słowacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zatrudnia osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Słowackiej. W ramach tej umowy osoba ta wykonuje pracę na terytorium Republiki Słowacji. Spółka stoi na stanowisku, iż w związku z tym nie ciążą na niej obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Składając przedmiotowy wniosek Spółka prosi o potwierdz ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka zarządu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2005r. , ( data wpływu do tut. Urzędu 16.05.2005r. , uzupełnione w dniu 01.06.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania po ...


Czy w przedstawionym stanie faktycznym nalezy dokonać korekty PIT-11/8B za okres po śmierci biegłego przez wystawienie ww. deklaracji na żonę lub z podziałem na dwa okresy do dnia śmierci i po śmierci ? Jak należy wystawić PIT-11/8B za 2007r., jeżeli oprócz wypłaty w miesiącu lutym, będą jeszcze inne wypłacane inne wynagrodzenia na rzecz zmarłego biegłego ?

W dniu 02.05.2007r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo z nr sygn. .... skierowane przez Sąd Rejonowy dla ... z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Sąd zlecał w drodze postanowienia biegłemu sądowemu wykonywanie opinii na potrzeby toczących się postępowań sądowych. Zdaniem Sądu wynagrodzenie to je ...

Czy zapłacony przez Spółkę podatek za osobę fizyczną, wynikający z rozliczenia dochodów rocznych tej osoby, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 29.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy zapłacony przez Spółkę podatek za osobę fizyczną, wynikający z rozliczenia doch ...

Czy wynagrodzenie osiągane przez podatnika pełniącego funkcję eksperta w projekcie finansowanym z funduszy Unii Europejskiej będzie kosztem uzyskania przychodu w spółce cywilnej, w której jest wspólnikiem zgodnie z ustawą z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 06.06.2007 r. Pana Lecha Z. dotyczącej możliwości zaliczenia własnego wynagrodzenia osiąganego jako ekspert w realizowanym przez firmę – sp ...

Generowanie strony w 19 ms