Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedszkole


Czy sprzedaż komputerów dla szkół w roku 2004 jest zwolniona od podatku VAT i czy wiąże sie to z utratą prawa do odliczenia podatku zapłaconego przy zakupie podzespołów

Zgodnie z przepisem § 67 b ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od tow ...

Przedszkole zakupuje od firmy cateringowej posiłki dla dzieci, za które płacą rodzice. Zwraca się więc z zapytaniem, czy zebrane od rodziców pieniądze stanowią obrót z tytułu sprzedaży zwolnionej oraz czy te pieniądze są usługą?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.), przedmiotem opodatkowania, określonym w art. 2 powołanej ustawy jest sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także eksport i import towarów i usług, oraz czynności wymienione w art. 2 ust ...

Czy darowizna, nie przekraczająca 10% dochodu, dokonana na rzecz Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego podlega odliczeniu od dochodu u podatnika podatku dochodowego do osób prawnych?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 06.05.2004 r. (uzupełnione w dniu 18.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczące ustalenia czy darowizna w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu przekazana na cele edu ...

Czy remonty kapitalne przeprowadzane na budynku żłobka i innych obiektów oświatowych należy traktować jako budownictwo społeczne, o którym mowa pod poz. 161 załącznika na 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i stosować do nich 7% stawkę podatku ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 maja 2004r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, zobowiązany postanowieniami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że w przedstawionym stanie faktycznym nie podziela stanowiska podatnika wyrażonego w ...

Zapytanie dotyczy wykonywania przez przedszkole: 1) statutowa opieka nad dzieckiem - wysokość opłaty stałej ustalona jest uchwałą Rady Miejskiej 2) żywienie dzieci i personelu przygotowywane wyłącznie przez pracowników na terenie placówki (nie prowadzone przez inny podmiot gospodarczy) 3) wynajem pomieszczeń dla zewnętrznego podmiotu gospodarczego, świadczącego usługi dla ludności. Przedszkole z tytułu sprzedaży posiłków nie osiąga żadnych dochodów - dzieci i personel ponoszą koszt "wsadu do kotła".

Zgodnie z opinią wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi ( pismo z dnia 14.05.2004 r. Nr OK.-5672/KU-137/10-2957/2004 – załączone do wniosku Jednostki) – statutowa opieka nad dziećmi oraz prowadzenie stołówki przez personel przedszkola dla dzieci i pracowników mieści się w grupowaniu PKWiU 80.10.11-00.00 „usługi przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, włączając szkolnict ...


W złożonym zapytaniu Jednostka zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez przedszkola, stołówki szkolne (sprzedaż obiadów dla uczniów i pracowników ) oraz usług świadczonych przez szkoły w okresie wakacji i ferii zimowych w zakresie organizowania kolonii i obozów, przedstawiając poniżej stan faktyczny.

Podatnik jest powołaną przez Radę Gminy samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania administracyjno-gospodarcze i finansowo księgowe dla szkół i przedszkola działających na terenie gminy. Za usługi w przedszkolu pobierane są opłaty stałe + opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola pobiera przedszkole, natomiast z wpłat rozlicza się Jednostka, ...

Przedszkole jest jednostką budżetową realizującą cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. Przedszkole bedące podatnikiem podatku od towarów i usług zwraca się z prośbą o potwierdzenie stanowiska odnośnie opodatkowania prowadzonej działalności podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Przedszkola ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystają: opłaty uzyskiwane z tytułu sprzedaży posiłków dla dzieci i personelu, opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przedszkola w zakresie przekraczającym podstawy programowe, opłaty na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci objętych bezpłatnym nauczaniem i wychowaniem w zakresie przekraczającym podstawy programowe ( dokonywane zarówno przez rodziców jak i refundowane przez ośrodek pomocy społecznej) , spłaty odsetek od udzielonych pożyczek z ZFŚS pracownikom oraz byłym pracownikom. Natomiast podatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% podlegają wpłaty pracowników z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wpłaty z tytułu sprzedaży odpadów pokonsumpcyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co do zasady odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i ich części oraz grunty, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfi ...


Generowanie strony w 10 ms