Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: system oświatyCzy osoba fizyczna prowadząca szkolne schronisko młodzieżowe korzysta z tego tytułu ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2004 r. (uzupełnione w dniu 26.09.2004 r.) dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych działalności w zakresie prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku informuje: Zgodnie z art. 5a pkt ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych będących placówka oświatową?

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem w odpowiedzi na Państwo pismo przesłane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie dnia 12.07.2004 roku, uzupełnione dnia 22.07.2004 r. oraz 16.08.2004 roku w sprawie zapytania dotyczącego stawki podatku od towarów i usług z tytułu działalności ...

Jaki druk PIT, według wzoru ustawowego, będzie stanowił dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenie i odprowadzenia podatku oraz w jakim trybie potrącać podatek dochodowy od osób fizycznych wykonując na podstawie umowy przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach i ich przywóz do domu na dni wolne w każdym tygodniu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zarząd Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa realizując obowiązek wynikający z ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym Miasto obowiązane jest do zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki ...

Czy organizowane przez Caritas kolonie dla dzieci z trudnych rodzin są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

W związku z pismem z dnia 10.08.2004 r. (data wpływu 11.08.2004 r.) nr c-688/04 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług letniego wypoczynku dla dzieci z biednych rodzin, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że: Z pisma wynika, że Caritas jest organizatorem le ...

Podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko w wieku do 25 lat. Córka podatnika miała w 2004 r. 23 lata i od miesiąca marca 2004 r. mieszka w Anglii, gdzie uczęszcza do szkoły, w której uczy się języka angielskiego. Kształcenie odbywa się systemem dziennym. Po zdaniu egzaminów uczeń otrzymuje certyfikat. W 2004 r. córka podatnika nie uzyskiwała żadnych dochodów. Czy w opisanym stanie faktycznym, podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia się za 2004 rok w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu do tut. organu), uzupełniony pismami z 27.01.2005 r. i 9.02.2005 r., ...

Czy z tytułu otrzymanego ryczałtu od gminy, jako zwrotu kosztów dowiezienia niepełnosprawnego dziecka do szkoły powinien być potrącony podatek?

Podatnik złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy z tytułu otrzymanego ryczałtu jako zwrotu kosztów dowiezienia niepełnosprawnego dziecka do szkoły powinien być potrącony podatek. Przedstawiając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. ...

„Czy wypłacane przez gminę świadczenia, którymi zgodnie z ustawą o systemie oświaty są stypendia szkolne i zasiłki szkolne korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też ze zwolnienia, o którym, mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy?”

Pismem z dnia 09.05.2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 11.05.2005r.), Urząd Gminy zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) gminy otr ...

Czy przyznana pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium, na podstawie art. 90m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stanowi podstawę do wydania PIT-8S? Czy osoba chcąca być zwolniona z podatku dochodowego musi złożyć oświadczenie na druku PIT-2C? Czyje dane winny znajdować się w części A oświadczenia, a czyje w PIT-8S? Według płatnika w obu przypadkach winny być to dane ucznia.

Wnioskiem z dnia 07 czerwca 2005 roku Burmistrz Miasta i Gminy w X zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży o udzielenie interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Płatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na podstawie art. 90m ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wy ...

Generowanie strony w 4 ms