Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nakłady

Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana przy sprzedaży nieruchomości zakupionej wcześniej jako „towar używany” w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , jeżeli nieruchomość ta była wynajmowana, a najemca poniósł nakłady inwestycyjne.

Zagadnienie poruszone przez Stronę reguluje art. 7 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.). Jeżeli nieruchomość jest towarem używanym w rozumieniu art. 4 ust. 7 lit. a cyt. wyżej ustawy o podatku VAT, to wyłączający ze zwolnienia od podatku VAT używane budynki budowle lub ich części w przypadk ...

Jak należy rozliczyć nakłady poniesione przez spółkę na budowę hurtowni w budynku nie będącym jej własniścią?

W wyniku weryfikacji pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 06.05.2003 r. Nr US.DP-423/16/2003 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej wyżej ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na wydzierżawionym przez pana gruncie, którego wieczystym użytkownikiem jest spółdzielnia mieszkaniowa buduje pan pawilon handlowy ...

Dokumentowanie sprzedaży nieruchomości przy równoczesnym dokonywaniu zwrotu nakładów na ulepszenie budynku

dot. zapytania Spółki z dnia 31.03.2003 r. nr DP.51/02, R.5/03 w sprawie dokumentowania sprzedaży nieruchomości i zwrotu nakładów podmiotowi uprzednio najmującemu budynek stanowiący część składową nieruchomości. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa wyjaśnia: Przedmiotowe zapytanie Spółki dotyczy przedstawionego przez nią stanu faktycznego tj.:O ...

Czy podlega opodatkowaniu przychód ze sprzedazy nieruchomości w sytuacji gdy Podatnicy nabyli nakłady poniesione na budowę domu (w 1991 roku) na gruncie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej, a prawo własności gruntu uzyskali kilka lat później (w 2000 roku) ?Od kiedy liczy się pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnicy na mocy umowy sprzedaży sporządznej w formie notarialnej w dniu 05 września 1991r. nabyli nakłady poniesione na budowę segmentu szeregowego, znajdującego się na działce położonej w miejscowości X. Segment ten w dniu zakupu był w stanie surowym otwartym i znajdował się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto Podatnicy ponieśli dalsze na ...


Podstawa opodatkowania

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 12.11.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskiwanych z wynajmu lokalu informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od ...

Podatnik zapytuje czy od sprzedaży nakładów inwestycyjnych powinien być naliczony podatek VAT i wystawiona faktura VAT, czy też należy traktować tę czynność jako obrót nie podlegający przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.W sytuacji uznania powyższej czynności za nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, czy należałoby korygować odliczony do tej pory podatek VAT.

Stan faktyczny: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Spółka cywilna zamierza sprzedać poniesione nakłady w obcym środku trwałym (boks handlowy). Przedmiotowy boks handlowy został wybudowany i użytkowany przez spółkę cywilną. Ze względu na nie wykupienie gruntu, niemożliwe było ustanowienie odrębnej własności lokalu i zakończenie inwestycji oraz zmiana ewidencji środków trwał ...

Czy sprzedaż nieruchomości, wniesionej wcześniej do spółki aportem, podlega zwolnieniu z podatku VAT?

Sp. z o.o. zwróciła się pismem z dnia 19.01.2004 roku (data wpływu 22.01.2004 r.) do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego następnie przekazane do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego (data wpływu 02.02.2004 roku) - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając następujący stan faktyczny: W dniu 20 kwietnia 2000r wspólnik przystąpił do Spółki obejmując w niej udziały które ...

Czy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego od nakładów poniesionych na budowę przyłącza wodociągowego, przekazanego, nieodpłatnie, na rzecz MPWiK a stanowiącego jednocześnie warunek możliwości uzyskania dostawy wody, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej?

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu interpretacji przepisów z zakresu podatku od towarów i usług – pismo Urzędu Skarbowego z dnia 05.01.2004 r. nr PUS PP I /443/1/04/MN – wyjaśnia, c ...

Generowanie strony w 5 ms