Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kodeks pracy

Wnoszę o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w szczególności w zakresie ewentualnego opodatkowania odszkodowań wypłaconych na podstawie art. 63 2 § 2 Kodeksu pracy.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw z wyjątkiem: a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu ...

Zakład pracy rozwiązał umowę z pracownikiem, z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia. Przyczyną było zmniejszenie zatrudnienia. Wypłacono odszkodowanie za pozostałe dwa miesiące i potrącono podatek. Czy słusznie dokonano potrącenia podatku?

Stosownie do art. 21 ust.1 pkt 3 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000, Nr 14, poz.176 z późn.zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem określonych w prawie prac ...

Pytanie brzmi: ,,czy wyjazdy poza granice Polski należy traktować jako podróże służbowe ( i co za tym idzie stosować art. 21 ust. 1 pkt 16 ) z całkowitym zwolnieniem diet od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też jako pobyt czasowy za granicą ( i stosować art. 21 ust. 1 pkt 20 ) ze zwolnieniem dotyczącym dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet?”.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Spółka realizuje kontrakty eksportowe. Pracownicy sp ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie przyznane wyrokiem sądowym na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu pracy oraz odszkodowanie wypłacone dobrowolnie przez pracodawcę w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 55 § 1 Kodeksu pracy bez skierowania sprawy na drogę sądową?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przestawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że płatnik na podstawie wyroku sądowego wypłacił pracownikom upadłe ...

Spółka zwróciła się z pytaniem jak należy opodatkować odszkodowania wypłacone zwolnionym pracownikom na podstawie ugody sądowej z tytułu: 1. skrócenia okresu wypowiedzenia, 2. niezgodności przyczyny wypowiedzenia, 3. rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym oraz jak należy opodatkować dywidendy wypłacone w marcu 2004r. należnej za 2002r.

Z treści pytania wynika, że Spółka wypłaciła w 2003r. i w 2004r. odszkodowania zwolnionych pracowników w związku z:- rozwiązaniem umowy o pracę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia,- rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn dotyczących braku zaufania,- rozwiązaniem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.Wypłata odszkodowania została dokonana na podstawie ugód sądowych. Zgodnie z treścią art. 21 us ...

Czy Bank uwzględniając treść art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o p.d.o.p, będzie miał możliwość zaliczenia do k.u.p. kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia w części dot. zabezpieczenia pracownikom świadczeń medycznych, tj. do których zapewnienia pracodawca jest obligowany zgodnie z Kodeksem pracy oraz w ustawą z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2004 r. nr DRP -2-216-1685/04/TL) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. Zm. ) informuje, że: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. ...

Uprzejmie proszę o wskazanie, czy ponoszenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego kosztów badań lekarskich egzaminatorów powoduje powstanie u tych osób przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W związku ze złożonym w dniu 17.12.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód ze stosunku ...

Jak opodatkować przyznane pracownikowi ugodą sadową odszkodowanie?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2004 r., uzupełnione dnia 23.09.2004 r. pismem znak, dotyczące opodatkowania, przyznanego ugodą sądową byłemu pracownikowi odszkodowania, informuje: Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy ...

Czy w 2004 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacone na podstawie ugody sądowej odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę w sposób niezgodny z przepisami Kodeksu pracy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.11.2004 r. (data wpływu do tutejszego Organu: 03.11.2004 r.), dotyczące zasad opodatkowania odszkodowań, informuje. Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, Podatnik otrzymał od ...

Czy należności otrzymane przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą na czas nieokreślony z tytułu podróży służbowej korzystają ze zwolnienia przedmiotowego?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na wniosek podatnika znak FK.01.2.0717 206/2004 z dnia 08.11.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 09.11.2004 r.), dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, po analizie ...

Generowanie strony w 5 ms