Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kioski

Dotyczy sprzedaży kiosku handlowego typu RUCH nabytego w celu czerpania korzyści w postaci wynajmu. Ww. kiosk był nabyty jako towar zwolniony z podatku VAT. Czy sprzedaż tego kiosku może być zwolniona z podatku VAT, w przypadku gdy od jego wybudowania minęło 5 lat, nie jest kioskiem przenośnym, podatnik nie ponosił wydatków na jego ulepszenie ? Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych wydatków ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem Strony z dnia 5 grudnia 2003 r. uzupełnionym w dniu 19 grudnia 2003 r. i 06.01.2004 r. informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zwalnia s ...

W związku z zakończeniem działalności gospodarczej w dniu 30.11.2003r., Podatnik sprzedał kiosk LOTTO innej firmie. Kiosk był użytkowany przez okres powyżej 5 lat od końca roku, w którym zakończono jego budowę, a więc, wg Podatnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług staje się towarem używanym i jest zwolniony od podatku VAT. Jednocześnie w ocenie Podatnika przedmiotowa sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, kiosk bowiem nie spełnia warunków określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy i jest tylko naniesieniem.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja towaru, skonstruowana na potrzeby podatku VAT, zawarta została w art. 4 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem przez po ...

Jakim dokumentem należy udokumentować sprzedaż przed dniem 01.05.2004r. pawilonu handlowego, nabytego w listopadzie 1999r. na podstawie rachunku uproszczonego. Kiosk handlowy znajduje się w zespole handlowo-usługowym stojącym na terenie, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. W miesiącu marcu 2004r. dokonał Pan sprzedaży pawilonu handlowego naniesionego na cudzym gruncie.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty). jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Na gruncie przepisów ustawy Kodeks cywilny nied ...

W latach 2000 – 2002 wybudowałem na gruncie dzierżawionym od gminy przenośny kiosk z desek i płyty twardej. Kiosk ten nie był nigdy związany z wykonywaniem przeze mnie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W dniu 12.02.2003 r. sprzedałem przedmiotowy kiosk za kwotę 7.000,00 zł. Czy ciąży na mnie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży tego kiosku?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu 15.04.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 11.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowan ...

Podatnik pyta, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu lutym wydatki na zakup towarów handlowych, wynikające z faktury wystawionej przez Mennicę Państwową w miesiącu marcu a dotyczące uzyskanego przychodu w lutym 2004 z tytułu ładowania Warszawskiej Karty Miejskiej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyłączeniem wydatków nie uznawanych za koszty, wymienionych w art. 23 ustawy. Z treści wystosowanego pisma z dnia 22.03.2004 r. wynika, iż zajmuje się Pani działalności ...

Na terenie ośrodka, zajmującego się udzielaniem pomocy ludziom bezdomnym, samotnym matkom utworzony został kiosk handlowy na potrzeby mieszkańców ośrodka. Cały zysk przeznaczany jest na działalność statutową. Czy z uwagi na małe obroty osiągane ze sprzedaży, podmiot może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT?

Z treści zapytania podatnika wynika, że na terenie ośrodka prowadzony jest kiosk handlowy na potrzeby jego mieszkańców. Cały zysk ze sprzedaży przeznaczany jest na działalność statutową, tzn. m.in. na nagrody dla podopiecznych Ośrodka. Zdaniem podatnika, z uwagi na osiągane obroty podmiot może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 20 ...


Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży w/w kiosku handlowego jako obiektu nie związanego trwale z gruntem.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2005 roku (wpływ do tut. Urzędu 25 maja 2005 roku) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Prowadzę Kiosk "RUCH". Czy usługi polegajace na przyjmowaniu korespondencji, wpłat z tytułu rachunków za gaz, energię TVP, sprzedaży znaczków pocztowych są zwolnipone od podatku VAT ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożonym w Urzędzie Skarbowym w dniu 04.11.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Czy należy uiścić podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie umowy darowizny w 2002 r.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 22 czerwca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego przych ...

Generowanie strony w 4 ms