Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rata

w zakresie podatku dochodowego, w zakresie podatku od towarów i usług

Odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych zapłaconych po utracie (kradzieży) przedmiotu leasingu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych rat, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkow ...


Zasady odliczenia od podatku wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, których płatności dokonano na rzecz spóldzielni mieszkaniowej w formie rat.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-1 ...

Czy w przypadku zakupu ratalnego można odliczyć od podatku - w ramach ulgi remontowej - całą kwotę wynikającą z faktury? Czy w ramach ulgi remontowej podlegają odliczeniu od podatku kwoty wydatkowane na zakup rolety winylowej na stałe przymocowanej do ściany oraz szyn sufitowych /służących do zawieszania firan/ przymocowanych na stałe do sufitu?

Zgodnie z przepisem art.27a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli podatnik poniósł wydatki w roku podatkowym na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstaw ...


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest stroną umowy franchisingu z dnia 28.02.2002 r. jako franczyzart. Na mocy tej umowy, w zamian za wynagrodzenie pieniężne zostało jej przyznane prawo do korzystania ze znaków towarowych wyrobów franczyzera oraz do korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i receptur stanowiących tajemnicę franczyzera w celu sprzedaży określonych wyrobów franczyzanta. Będące przedmiotem umowy znaki towarowe zostały zgłoszone do ochrony. Z tego tytułu franczyzant zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz franczyzera poza zryczałtowaną miesięczną opłatą francisingową, jednorazową opłatę wstępną płatną w dwóch ratach w terminie do 15.03.2002 r. i 14.08.2003 r. Franczyzent w dniu 31.07.2003 r. wystawił fakturę VAT z tytułu „opłaty wstępnej za korzystanie ze znaku towarowego, technologii i zarządzania" z datą sprzedaży 31.07.2003 r. i terminem płatności 14.08.2003 r. Kwota raty opłaty wstępnej została przez franczyzera powiększona o podatek od towarów i usług. W świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ratę opłaty wstępnej ?

Dla umowy franchisingu charakterystyczne jest przede wszystkim połączenie cech właściwym umowom licencyjnym i dystrybucyjnym. Treścią tej umowy jest bowiem upoważnienie do korzystania z praw własności przemysłowej i intelektualnej (aspekt licencyjny) w celu sprzedaży dóbr i świadczenia usług w sieci franchisingowej (aspekt dystrybucyjny). Art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w ...

Czy zostanie zachowane prawo do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w sytuacji wydatkowania zgromadzonych środków finansowych po zakończeniu umowy o kredyt na spłatę rat dotyczących wcześniej zakupionego mieszkania na rynku wtórym ?

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zmianami), podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczedności ...

Czy w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup sprzętu rehabilitacyjnego można odliczyć od dochodu kwotę wynikającą ze spłaty rat w 2003 r.?

W dniu 8.10.2001 r. podatniczka będąca osobą niepełnosprawną, posiadającą drugą grupę inwalidzką, zaciągnęła kredyt na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – tj. zestawu do leczniczego masażu, kąpieli ozonowej. Kredyt ten został rozłożony na 36 rat. Od listopada 2001 r. podatniczka spłaca kredyt w równych ratach miesięcznych w wysokości 137,13 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodo ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy o podatku dochodowym. Wg informacji przedstawionych przez podatnika naliczone odsetki karne zostały ...

W dniu 14.12.1998r. firma podatnika na podstawie umowy i zamówienia dostarczyła kontrahentowi towar. Powyższe zdarzenie gospodarcze zostało udokumentowane fakturą, odprowadzony został w ustawowym terminie podatek od towarów i usług i podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik za sprzedany towar nie otrzymał zapłaty. W okresie dwóch miesięcy po terminie płatności kontrahent złożył wniosek do Sądu o wszczęcie postępowania układowego. W dniu 15.10.1999r. Sąd wydał postanowienie w sprawie postępowania układowego ustalając redukcję długu i spłatę pozostałej jego części w 12 ratach z terminem płatności pierwszej w dniu 30.06.2000r., a ostatniej w dniu 31.12.2005r. Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik skorzystał z możliwości utworzenia rezerwy na wartość netto tej wierzytelności, którą zaliczył w koszty uzyskania przychodu w 1999r. W latach 2000-2002 kontrahent zapłacił 6 rat układowych, które podatnik rozliczył wliczając do przychodu wartość pomniejszoną o podatek VAT. Z uwagi na pilną potrzebę zaangażowania dodatkowego kapitału w działalność gospodarczą podatnik sprzedał 6 rat układowych w terminach 30.12.2002r., 26.01.2004r., i 12.02.2004r. specjalistycznej firmie zajmującej się obrotem wierzytelności. W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym podatnik zwraca się z zapytaniem: „czy do przychodu uzyskanego w związku ze sprzedażą ww. rat układowych zalicza się wartość pomniejszoną o podatek VAT, który już został zapłacony, czy całą wartość uzyskaną ze sprzedaży.”

Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w art. 509 – 518 kodeksu cywilnego. Przepisy te stanowią między innymi, że wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co prowadzi do zmiany osoby wierzyciela w drodze cesji. Zastrzeżenie formy pisemnej w kodeksie cywilnym jest przewidziane jedynie do celów dowodowych. Transakcje te mogą mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodp ...

Generowanie strony w 4 ms