Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: aktualizacja danych


Jakie zmiany wprowadziła ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 8 grudnia 2004 roku (wpływ do urzędu dnia 9 grudnia 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy wyjaśnia, co następuje: W złożony ...Czy podatnik rozszerzając zakres świadczonych usług ma obowiązek informować o tym fakcie właściwy dla niego organ podatkowy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25 maja 2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 1 czerwca 2004 r.), uprzejmie informuje: Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług obowiązani są na podsta ...

zmiana sposobu rejestracji małżonków podczas wystąpienia jednego z nich

Pan XXXXX od 11.01.1994r. prowadzi działalność wspólnie z żoną Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "XXXXXX" PP. Zgłoszenie rejestracyjne dla celów podatku VAT złożyła Pani PP. Podatnicy posiadają odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej. W bieżącym roku działalność przejmie i w dalszym ciagu będzie prowadzić żona. Według stanowiska Podatnika z chwilą zaprzestania prowadzenia ...

Dotyczy dokonywania aktualizacji danych adresowych w prowadzonej działalności gospodarczej przy podjęciu wykonywania robót na terenie Francji oraz w kraju.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej dokon ...

Podatnik (Centrala) pyta czy w zgłoszeniu aktualizacyjnym, dane aktualizowane przez oddziały w swoich NIP aktualizacyjnych powinny być każdorazowo powtarzane, jako aktualizacja NIP dla Koncernu.

Zdaniem Spółki, oddziały osoby prawnej winny dokonywać aktualizacji danych związanych z ich funkcjonowaniem, a Centrala w zakresie jej dotyczącym. W związku z faktem, iż oddziały podają jednocześnie informacje o "jednostce macierzystej" i odwrotnie, to nie ma potrzeby powtarzania każdorazowo przy zmianach w oddziałach - w zakresie zmian kont bankowych, czy miejsc prowadzenia działalności - tych in ...

Podatnik pyta, czy w zgłoszeniu aktualizacyjnym, w przypadku oddziałów, które nie wytwarzają energii elektrycznej, jako przedmiot działalności należy wskazać wyłącznie obrót i dystrybucję energii elektrycznej, czy też przedmiot działalności przedsiębiorstwa spółki jako całości tj. obrót, dystrybucja i wytwarzanie energii elektrycznej.

W złożonym wniosku Spółka pyta, czy w zgłoszeniu aktualizacyjnym, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w przypadku oddziałów, o ile winny one składać odrębne zgłoszenia aktualizacyjne, które nie wytwarzają energii elektrycznej, jako przedmiot działalności należy wskazać wyłącznie obrót i dystrybucję energii elektr ...

Pytanie Podatnika dotyczy stawki opodatkowania usług pomocniczych związanych z pośrednictwem finansowym polegających m.in. na aktualizacji danych klientów, kompletowaniu i przekazywaniu tych danych do banku.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z kwietnia 2005 r. (data wpływu w dniu 02.05.2005 roku) ? w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii określenia stawki podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług pomocniczych związanych z pośrednictwem finansowym, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, n ...

Generowanie strony w 11 ms