Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek należny

Nabycie urządzeń do wytwarzania detali do produkcji towarów objętych sprzedażą opodatkowaną jest związane z tą sprzedażą w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), uprawniającego do zmnieia podatku naliczonego, także w przypadku, gdy podatnik pozostając właścicielem, przekazuje nieodpłatnie nabyte urządzenia na określony czas kooperantowi wytwarzającemu dla podatnika detale do sprzedaży opodatkowanej.

Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w B. określił spółce akcyjnej F. kwotę nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za kwiecień 1995 r. w wysokości 16.092.993 zł i określił kwotę zaległości podatkowej w tym podatku w wysokości 6.579 zł, wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 11 sierpnia 1995 r. do dnia wydania tej decyzji w wysokości 11.089,70 zł. W uzasadnieniu ...


1. Działania podmiotu gospodarczego podlegające na eksporcie produkowanego przez siebie sprzętu komputerowego(z zastosowaniem obowiązującej w eksporcie 0% stawki podatku VAT) za granicę w celu uzyskania finalnego zwolnienia przedmiotowego tych towarów przy ponownym ich przywozie określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie można kwalifikować jako działania mającego na celu obejście prawa podatkowego. 2. Decyzje organów podatkowych odmawiające stronie prawa do zastosowania 0% stawki VAT przy legalnym eksporcie produkowanego przez nią sprzęty komputerowego za granicę wydane zostały z naruszeniem przepisów art. 18 ust. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przez nieuzasadnioną ocenę działań podejmowanych przez stronę skarżącego jako mających na celu obejście przepisów prawa podatkowego w sytuacji wyraźnie przedmiotowego charakteru zwolnienia określonego tym przepisem. 3. Nie można znaleźć jakichkolwiek racjonalnych argumentów usprawiedliwiających zwolnienie od podatku jedynie towarów importowanych, wyprodukowanych za granicą przy jednoczesnym wykluczeniu takiego zwolnienia przy imporcie identycznych rodzajowo towarów wyprodukowanych w Polsce. Oznaczałoby to bowiem, że korzystanie z określonego przywileju podatkowego uzależnione jest nie tyle od spełnienia obiektywnych przesłanek określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym prawnopodatkowego stanu faktycznego (import określonej kategorii towarów dla określonej kategorii podmiotów i określonych celów), lecz od arbitralnego i nie znajdującego oparcia w przepisach ustawy kryterium kraju pochodzenia towaru.

Decyzjami z dnia 3 kwietnia 2002 r. o nr od OZ/NS-PP/4403/104/02 do OZ/NS-PP/4408/117/02, Izba Skarbowa w Krakowie - Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu utrzymała w mocy zakwestionowane w odwołaniach pełnomocnika X. uprzednio (...)(...) decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od listopada ...

Czy nakłady poniesione na lokal użytkowy można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ? Czy i w jakiej części można odliczyć od podatku należnego podatek naliczony wykazany na fakturach VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na budowę budynku mieszkalno-usługowego ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17 grudnia 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 5 stycznia 2004 r. biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu uprzejmie informuje. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o poda ...

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że magazynowany przez sprzedawcę w zbiornikach gaz płynny, przeznaczony do tankowania samochodów, ulotnił się wskutek ich rozszczelnienia. Czy w związku z zakupem tego gazu przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, stosownie do postanowień art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Stosownie do regulacji art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika : towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku ...

Czy można odliczyć VAT od zakupów (tj. zakup części zamiennych, oleju, naprawy), związanych z eksploatacją samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 stycznia 2004 r. (data wpływu do tutejszego Organu 20 stycznia 2004 r.) w sprawie odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia części zamiennych, oleju (bez paliwa), naprawy samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod ...


Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

1. Czy w przypadku odstąpienia od umowy leasingu pojazdu specjalistycznego można wystawić fakturę obciążającą kolejnego leasingobiorcę tego pojazdu o poniesioną opłatą wstępną liczoną proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu leasingu. 2. Czy w przypadku otrzymania ww. faktury podatnik ma prawo do zmniejszenia podatku należnego o naliczony w tej fakturze podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwanej w dalszej części Ordynacją podatkową- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któr ...


Generowanie strony w 15 ms