Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład karny


- dotyczy stawki podatku dla robót związanych z remontem budynku zakwaterowania osadzonych zakładu karnego.

Odpowiadając na pismo z dnia 21.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.05.2004 r.) w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla robót związanych z remontem budynku zakwaterowania osadzonych- zakładu karnego (aresztu śledczego) zaklasyfikowanego wg PKOB do grupy 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z d ...

dotyczy możliwości przyjęcia 7-procentowej stawki podatku VAT na wykonawstwo usług remontowych związanych z przebudową wybranych cel mieszkalnych w zakładzie karnym wraz z wymianą okien

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 18.05.2004 r. (znak: Dkw-212/5/04/5117) w sprawie możliwości przyjęcia 7-procentowej stawki podatku VAT na wykonawstwo usług remontowych związanych z przebudową wybranych cel mieszkalnych w zakład ...

Czy świadczone przez gospodarstwo usługi w zakresie dostarczania ciepłej wody, pary technologicznej i ciepła dla zakładu karnego są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, w odpowiedzi na pismo z 12.07.2004 r. (data wpływu 12.07.2004 r.), w sprawie wyjaśnienia, czy świadczone przez Gospodarstwo usługi w zakresie dostarczania ciepłej wody, pary technologicznej i ciepła dla zakładu karnego są zwolnione od po ...

Czy Podatnik wykonując roboty budowlane polegające na modernizacji kotłowni oraz kuchni zlokalizowanych w budynku zakwaterowania osadzonych, sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1130 - budynki zbiorowego zamieszkania, ma prawo stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art.5 ust.1 pkt.1, art.41 ust. 16 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535), § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu pi ...

Zapytanie w przedmiocie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla budowy i remintu budynku mieszkalnego zakładu karnego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2005 r. znak L. dz.02/04/05/05 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej stawki podatku od towarów i usług dla budowy i remontu budynku mieszkalnego za ...

Zapytanie w przedmiocie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla usług budowlanych i remontowych dotyczących infrastruktury towarzyszącej budynkowi mieszkalnemu zakładu karnego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2005 r. znak L.dz.02/04/05/05 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej stawki podatku od towarów i usług dla usług budowlanych i remontowych dotyczący ...

Jaką stawkę podatku VAT stosujemy do robót będących przedmiotem przetargu nieograniczonego pod nazwą "Zakład Karny W. K. - II etap - kotłownia ekologiczna, przebudowa sieci we wszystkich branżach na potrzeby Zakładu Karnego w W."?

W dniu 13.05.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej wpłynął wniosek ww. Wnioskodawcy o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten spełniał wymogi formalne w myśl art. 14a Ordynacji podatkowej. Z przedstawionego w piśmie Wnioskodawcy stanu faktycznego wynika, iż Podatnik przystąpił do przetargu nieograniczonego, organizowanego p ...

Czy właściwe jest zastosowanie 7% stawki podatku od towarów i usług przy budowie, remoncie i bieżącej konserwacji budynków przeznaczonych na cele mieszkalne, znajdujących się na terenie zakładów karnych?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.) w odpowiedzi ...

Czy kwota świadczeń pieniężnych wypłacona przez Zakład Karny na rzecz skazanych z tytułu nagród podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i obliguje płatnika do sporządzania deklaracji podatkowych PIT-11?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Zakład karny na podstawie art. 137 w związku z art. 138 § 1 pkt 5 Kodeksu karnego wykonawczego przyznaje skazanym wyróżniającym się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary nagrody pieniężne. Nagrody te są przyznawane skazanym w celu zachęcenia ich do poprawy zachowania. Wysokość udzielonych nagród mieści się w kwotach od 20,00 zł do 150,00 zł miesięczn ...

Generowanie strony w 14 ms