Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zniesienie współwłasności

Czy w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego, gdzie występowaliśmy, kwota uzyskana z tytułu wyrównania udziałów na skutek zniesienia współwłasności w udziałach w nieruchomości nabytych w 1995 r. zobowiązani jesteśmy odprowadzić podatek dochodowy ?

W związku ze złożonym do tut. organu w dniu 05.01.2004 r. zapytaniem w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym kwestii czy kwota zasądzona w drodze postanowienia sądu z tytułu wyrównania udziałów na skutek zniesienia współwłasności w udziałach w nieruchomoś ...


Czy na podatniku ciąży obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli stanowi ona część gospodarstwa rolnego i została nabyta w drodze spadku, działu spadku oraz umownego zniesienia współwłasności?

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości, jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W myśl art. ...

Czy zniesienie współwłasności łącznej objętych udziałów w spółce z o.o. rodzi skutek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Firma „E.” s.c. w Ż. wniosła przedsiębiorstwo spółki cywilnej w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego jako aport do istniejącej spółki Firma „E.” spółka z o.o. w Ż., której jedynymi udziałowcami byli właściciele spółki cywilnej Zenon C. i Kazimierz R. Za wniesiony aport wspólnicy spółki cywilnej objęli udziały w Firmie „E.” spółka z o.o. na zasadzie współwłasności łącznej. W chwili obecnej współwł ...

Zwrot ugi mieszkaniowej na adaptację strychu na cele mieszkaniowe przy zniesieniu współwłasności i zamianie po adaptacji mieszkania.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na mocy art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących zwrotu ulgi mieszkaniowej na adaptację strychu na cele mieszkaniowe przy z ...

1. czy w sytuacji notarialnego zniesienia współwłasności i wyodrębnienia lokali poniesione dodatkowe koszty robót związane z zakończeniem budowy, które umożliwią oddanie budynku do użytkowania mogą być odliczone przez osoby, które nabyły w 2000 roku prawo do ulgi budowlanej z tytułu budowy mieszkań na wynajnem oraz 2. czy koszty budowy kotłowni, po uzyskaniu pozwolenia na budowę będą mogły odliczyć w 2003 roku roku od przychodu osoby, które nabyły prawo do ulgi budowlanej na mocy art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w nawiązaniu do pisma z dnia 03.06.2003 roku, w którym udzielono pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełnia powyższą informację i wyjaśnia co następuje. Z treści pisma Podatniczki wynika, iż w 20 ...

W 1998r. nabyłem na współwłasność 2/8 części niezabudowanej działki budowlanej.W 2003 r. wraz ze współwłaścicielami dokonaliśmy zniesienia współwłasności. Należące do współwłaścicieli udziały w przedmiotowej nieruchomości nie były przedmiotem żadnych umów zobowiązujących do ich zbycia w całości lub w części. Zgodnie z ostateczną decyzją burmistrza zatwierdzony został projekt podziału nieruchomości i każdemu ze współwłaścicieli przypisano konkretą działkę oznaczoną stosownym numerem. W 2004r. zbyłem swoją działkę. Czy obowiązuje mnie 10% zryczałtowany podatek dochodowy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów informuje: Ze złożonych przez Pana dokumentów wynika co następuje.W dniu 07.12.1998 r. nabył Pan we współwłasności 2/8 części nie zabudowanej działki oznaczonej nr 80/8. W dniu 17.06.2003 r. aktem notarialnym została zawarta umowa zniesienia współwłasności. Działkę 80/8 podzielono na działki 80/9, 80/10, 80/11 i 80/12(droga). Nowe działki pod względem o ...

Czy zniesienie przez małżonków współwłasności nieruchomości stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku odochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.)?

Poza marginalnymi wyjątkami współwłasność małżeńska, czyli współwłasność łączna nie może być zniesiona w czasie trwania podstawowego stosunku prawnego łączącego strony. Dopiero jego ustanie powoduje przekształcenie współwłasności łącznej we współwłasność w częściach ułamkowych i od tego momentu dopuszczalne jest zniesienie współwłasności. W świetle art. 42 i 43 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z ...

Czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze działu spadku oraz zniesienia współwłasności należy uiścić zryczałtowany podatek dochodowy?

Jednym ze źródeł przychodów wskazanym przez ustawodawcę w treści art.10 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych(j. t. Dz.U.z 2000r. Nr 14,poz. 176 z późn.zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowe ...

Czy zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i usług? Czy art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku uzyskania przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku wyłączenia małżeńskiej wspólności majątkowej?

1.W zakresie podatku od towarów i usług. Konstrukcja przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stwarza dla małżonków szczególną sytuację prawną. Jeżeli bowiem małżonkowie nie zawrą miedzy sobą umowy spółki i nie posiadają osobowości prawnej to podatnikiem podatku VAT jest tylko ten z nich, który d ...

Generowanie strony w 11 ms