Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychody w naturze

Czy świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w zwiazku z promocją i reklamą w przypadku przekroczenia jednorazowej kwoty 100,00 zł podlegają opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-01-29 r. dot. udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodatkowania otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, których wartość przekracza kwotę 100,00 PLN - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 199 ...

Czy rozliczenie otrzymanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych środków trwałych jako przychodów przyszłych okresów, poprzez ich rozliczenie proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych jest w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe?

Jednostka zgodnie z obowiązującymi od 14.12.2001 r. przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) jest obowiązana zapewnić realizację budowy oraz rozbudowy urządzeń wodno – kanalizacyjnych, w tym także sieci. Jednakże realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lok ...

Jakie skutki prawne rodzi przekazanie w drodze umowy darowizny przez Kółko Rolnicze własności nieruchomości zabudowanej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodem podlegającym opodatkowaniu jest wartość nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze. Zasadą jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów otrzymanych w drodze umowy darowizny. Wyjątek od tej zasady przewidziany został ...


Pytanie spółki dotyczy poboru podatku od nagród wygranych w konkursach i nagród związanych ze sprzedażą premiową, otrzymywanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Spółka zgłosiła następujący stan faktyczny : w/w spółka prowadzi program lojalnościowy E. P., gdzie klient korzystający z tych usług i płacący rachunki zbiera “punkty lojalnościowe”, za które jest uprawniony do otrzymania określonego przedmiotu. Spółka ta organizuje również konkursy związane ze sprzedażą premiową . Osoba która spełni określone warunki np. dokona zakupu określonego zestawu lub speł ...

Czy diety wypłacane działaczom związkowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – informuje: W myśl zapisu art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Czy wydatek poniesiony na zorganizowanie wycieczki dla pracowników (dojazd, nocleg, koszty wyżywienia), z okazji 20 lecia istnienia firmy, stanowi koszt uzyskania przychodu?

Podstawowa zasada uznawania poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodów wynika z przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w myśl którego kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy ...

Czy podlegają opodatkowaniu przyznawane autorom egzemplarze autorskie?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.2004 r. Nr 1950/Ks/2004, uzupełnione pismem z dnia 30.09.2004 r., dotyczące opodatkowania, przyznawanych autorom egzemplarzy autorskich informuje, iż zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania ...

Czy posiłki otrzymywane nieodpłatnie przez szefów kuchni- funkcjonariuszy służby więziennej, w ramach posiadanych przez nich uprawnień, są świadczeniami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Wnioskodawca pisze, iż personelem zatrudnionym w kuchni zakładów karnych, aresztów śledczych i innych jednostek penitencjarnych jest szef kuchni, będący etatowym funkcjonariuszem Służby Więziennej, oraz podlegający mu kucharze, którymi najczęściej są osadzeni. Szef kuchni nadzoruje pracę kucharzy, co wymusza na nim konieczność próbowania i spożywania posiłków w różnych fazach ich przygotowywania. ...

W jakiej wartości należy przyjąć wartość przychodu w naturze do opodatkowania brutto czy też netto, która cena jest ceną rynkową?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w ramach promocji za zakupienie określonej partii towaru od producenta Spółka otrzymała drukarkę, która wraz z zakupionym komputerem zakwalifikowana została jako zespół komputerowy stanowiący nowy środek trwały. Drukarkę tę otrzymano nieodpłatnie, w związku z tym przychód z tego tytułu Spółka ujęła do podatku od osób prawnych w cenach rynkowy ...

Generowanie strony w 122 ms