Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wkład budowlany

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik moze odliczyć wydatki poniesione w 2003 r. na wpłatę wkładu budowlanego do Spółdzielni mieszkaniowej z tutułu przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe - spółdzielcze prawo do lokalu oraz czy odliczeniu podlega wydatek poniesiony na wycenę wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawę.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. wnieśli Państwo wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej i zawarli umowę dnia 05.12.2003 r. o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz ponieśli wydatek na wycenę wartości lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ...

W 2003 roku uzupełniłam wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej, czy mam prawo do odliczenia na tzw. starych zasadach czyli do 31 grudnia 2001 roku. Nie odliczałam żadnych wydatków mieszkaniowych z tytułu wkładu budowlanego we wcześniejszych latach .

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ulgi mieszkaniowej w 2003 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam : Przepis art. 27a ust. 1 pkt 1 lit c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodo ...

Czy wpłata w 2003 r. z tytułu wniesienia wkładu budowlanego upoważnia do skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 8.01.2004 r., uzupełnione do protokołu w dniu 20.01.2004 r. na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Ustawą z dnia z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy ...

Czy nakłady ponoszone na adaptację poddasza a następnie wpłata wkładu budowlanego są wydatkami upoważniającymi do skorzystania ze zwolnienia od podatku ze sprzedaży nieruchomości?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 14.01.2004 r. w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

Czy w związku z zakupem przez podatnika na rynku wtórnym lokalu mieszkalnego z nierozliczonym wkładem budowlanym, wpłaconym w całości przez sprzedającego, zwrócona przez spółdzielnię mieszkaniową nadpłata wkładu budowlanego na rzecz kupującego stanowi jego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie z dn. 16.02.2004 r. (uzupełnione o własne stanowisko dn. 08.03.2004 r.), w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty zwróconego Panu wkładu budowlanego przez spółdzielnię mieszkaniową, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z póź. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skar ...

Podatniczka w latach 1994–1996 korzystała z odliczeń od dochodu wydatków mieszkaniowych poniesionych na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. W 2003 r. dokonała uzupełnienia wkładu budowlanego. Czy ma prawo do dokonania odliczeń z tytułu kontynuacji „ulgi mieszkaniowej”?

W latach 1992-1996 podatnicy, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 5, 5a i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 90, poz. 416 ze zm.) mieli prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, w tym z tytułu wniesionego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej (art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. c). W roku 1997 ...

Czy wniesiony w 2003 r. wkład budowlany do spółdzielni w celu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można odliczyć w zeznaniu podatkowym jeżeli przed dniem 01.01.2002 r. podatnik poniósł wydatki na tę samą inwestycję przeznaczone na wkład mieszkaniowy ?

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych zaświadczeń ze spółdzielni wynika, że w 2000 r. dokonała Pani wpłaty do spółdzielni z tytułu spłaty całości kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię przed 1992 r. Wpłata ta została zaliczona na wkład mieszkaniowy. i odliczona w zeznaniu podatkowym za tenże rok. W roku 2003 przekształciła Pani spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na spółdziel ...

Czy Spółdzielnia mieszkaniowa, która powinna zwrócić byłym członkom, których prawa do spółdzielczych lokali wygasły zwaloryzowany wkład mieszkaniowy lub budowlany, wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zobowiązana jest stosować się do wymogów statutowanych przez przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 drudnia 2003 r. w sprawie wzoru informacji sporządzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe lub informować o fakcie dokonania takiego zwrotu właściwy Urząd Skarbowy?

Kwestie nabycia spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jak i warunków zwrotu wniesionych wkładów reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Przepisy ww. ustawy stanowią, że spółdzielnia w zamian za wniesiony wkład oraz uiszczanie opłat określonych w ust ...

Czy dokonana w 2003 r. do spółdzielni mieszkaniowej wpłata na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego prawa do mieszkania z lokatorskiego na własnościowe, przeznaczona przez spółdzielnię na uzupełnienie funduszu remontowego, może być odliczona od podatku w ramach ulgi remontowej - jako kwota przeznaczona na fundusz remontowy spółdzielni ?

Z dostarczonych dokumentów wynika, że w 2003 roku podatnik dokonał przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania na własnościowe prawo do tego mieszkania, a wymagana z tego tytułu wpłata na wkład budowlany wyniosła 15.292,50 zł, z czego 14.665,61 zł spółdzielnia przeznaczyła na uzupełnienie funduszu remontowego na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdz ...

Czy Podatnikowi przysługuje prawo do kontynuacji odliczenia od podatku dochodowego w ramach tzw. "dużej ulgi budowlanej" za rok 2003 wydatków poniesionych w związku z zakupem lokalu mieszkalnego w 2001 roku (odliczenie wydatków, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata poprzednie) w przypadku gdy lokal ten został darowany (na podstawie aktu notarialnego) córce Podatnika z zastrzeżeniem prawa dożywocia ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka w 2001r. zakupiła lokal mieszkalny nabywając prawo do odliczenia ulgi podatkowej z tytułu wydatków mieszkaniowych. Nie odliczyła jednak dotychczas całości kwoty o jaką mogła pomniejszyć podatek ponieważ kwota ta nie znalazła pokrycia w podatku należnym za kolejne lata 2001 i 2002. W 2003r Podatniczka darowała przedmiotowy lokal mieszkalny ...

Generowanie strony w 11 ms